Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Torbjörn Larspers, prorektor.

 
Lektor i praktisk-historisk teologi
Teol. dr.

018-16 99 04, 0760-488 780
torbjorn.larspers@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen

  • Kyrko- och väckelsehistoria ca 1850-2000
  • EFS utveckling och historia
  • Strategiarbete
  • Evangelisation – utåtriktat arbete
  • Relation EFS-Svenska kyrkan
  • Att vara samarbetskyrka

Utbildning

2012 teol. dr. Teologiska inst., Uppsala universitet
2003 teol. lic. Teologiska inst., Uppsala universitet
1993-1995 studier i historia, etnologi och luthersk dogmatik vid Lunds universitet
1988-1992, 2001 teologistudier vid Johannelund och Teologiska inst., Uppsala universitet
1986-1987 språkstudier, Uppsala universitet

Anställningar

2013- prorektor, lektor Johannelunds teologiska högskola
2009-2013 prorektor, adjunkt Johannelunds teologiska högskola
2007-2009, 2010-2012 samverkanssekreterare EFS-Svenska kyrkan, utvecklingskonsulent EFS
2007-2008 vik. utvecklingschef EFS
2005-2009 handläggare prästantagning EFS (deltid)
2001-2006 distriktsföreståndare EFS i Sydsverige (vik. och ordinarie)
2001 vik. folkhögskolelärare religion (deltid), Glimåkra folkhögskola
1998-2001 predikant/pastor EFS Eslövskrets
1997-1998 vik. lektor kyrkohistoria (deltid) Teologiska inst., Uppsala universitet

Uppdrag och engagemang

2011-2012 ledamot arbetsgrupp översyn av normalavtal samarbetskyrka EFS-Svenska kyrkan
2007-2010 ledamot EFS Missionsråd
2007-2009 ledamot arbetsgrupp för översyn av nationella överenskommelser och avtal EFS-Svenska kyrkan, sekreterare EFS avtalsgrupp
2007-2009 ledamot styrgruppen för Ideellt Forum i Svenska kyrkan
2005- ledamot EFS nyplanteringsgrupp
2004-2007 handledare Naturlig Församlingsutveckling för EFS Borås, EFS Kalmar och EFS Råå
2004-2006 ledamot samarbetsrådet EFS-Svenska kyrkan (från 2007 sekreterare, anställd tjänsteman)
2006-2007 ledarskribent Budbäraren
2004-2009 ledamot Svenska kyrkans nämnd för internationell mission och diakoni
2004-2006 ordförande EFS jubileumskommitté 2006
2002-2006 ledamot EFS riksstyrelse
2001-2006 ledamot EFS Eslövs styrelse, ordf 2004-2006
1999-2001 ledamot distriktsstyrelsen EFS i Sydsverige
1994-1998 biträdande medarbetare EFS i Sydsverige

Prästvigd 2001

Författarskap i urval

2012  Konfessionalitet och medbestämmande. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 46. Uppsala. (Diss.)

2010a  ”Dyre Broder! Nåd och frid i Jesus!” Den rosenianske vækkelse i sidste halvdel af 1800-tallet i Skåne, Bornholm, København og Helsingør. Refleksioner omkring en glemt brevveksling og en undersøgelse af de fælles relationer over Øresund og Østersøen (Ebbe Kaas & Torbjörn Larspers) i ”Den rosenianska väckelserörelsen cirka 1890-1920 och bildandet av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner 1911.” Rapport från forskningsseminarium på Johannelunds teologiska högskola 20-21 april 2010.  Red. Torbjörn Larspers & Rune Imberg. Ingång 3-4/2010. Uppsala

2010b ”Dina aktier noteras nu mycket högt på skånebörsen.” De sydsvenska regionala missionsföreningarna i den rosenianska väckelserörelsens bibelsynsstrid 1908-1916.” i ”Den rosenianska väckelserörelsen cirka 1890-1920 och bildandet av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner 1911.” Rapport från forskningsseminarium på Johannelunds teologiska högskola 20-21 april 2010.  Red. Torbjörn Larspers & Rune Imberg. Ingång 3-4/2010. Uppsala

2006 ”Vision, utmaning och omställning – hemlandsarbetet 1956-2006”, i I detta tecken. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856-2006, s 46-86, Avesta

2003 Ledning av väckelserörelsen. Den nyevangeliska väckelserörelsens missionsföreningars relation till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1840 – ca 1890, tolkad ur ett regionalt perspektiv. Otryckt teol. lic.-avhandling, Teologiska fakulteten, Uppsala

2000 Den nyevangeliska väckelsens begynnande organisation och dess relation till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen ca 1850-1878. Paper presenterat vid forskarsymposiet Väckelserörelserna och samhället, Uppsala april 2000, senare publicerat i Kyrkohistorisk Årsskrift 2000

1997 ”Missionsföreningen såsom den lefvande själen i församlingskroppen. En artikel om P. A. Ahlbergs skrift ’Om den inre Missionens Organisation’”. Artikel i Ingång 1997, Uppsala
1993 Österdalarnes Missionsförening och den nyevangeliska väckelserörelsens uppkomst, utveckling och splittring i Dalarna 1867-1878. Otryckt D-uppsats Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Publicerade recensioner

1999  En litteraturvetenskaplig undersökning om P. P. Waldenström och den nyevangeliska allegoritraditionen (Recension av Harry Lindströms avhandling i litteraturhistoria I livsfrågornas spänningsfält : om P Waldenströms Brukspatron Adamsson – populär folkbok och allegorisk roman (1997). Recensionen publicerad i: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, Finland, 1997/98(87/88), s. 731-735

1998 Hugh McLeod European Religion in the Age of Great Cities 1830-1930, Kyrkohistorisk Årsskrift 1998 s 185-187

Redaktör

2009 Torbjörn Larspers & Per-Eive Berndtsson (red) Fler nya skott från gamla rötter – andra boken om EFS nyplanteringsarbete
2007 Torbjörn Larspers (red): Nya skott från gamla rötter – en bok om EFS nyetablering (2007)

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid