Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Historisk-praktisk teologi.

Fristående/valbara kurser inom historisk-praktisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

Kyrkohistoria

HK 301  Sveriges kyrkohistoria  a

HK 302  Kyrkohistoria  – Pentekostalism     a

HK 302-303 Kyrkohistoria – litteraturkurs  7,5/15 hp  a

HK 302 Kyrkohistoria – Pentekostalism

HK 358  Samemission och samisk kyrkohistoria i Sverige a

SH 251  Liv och tro i EFS  a

Mission och kulturmöten

HP 252  Kulturmöten och kulturöverskridande arbete  a

Själavård

HS 252  Själavård i kris och utsatta situationer  c (ges bara vt med obligatorisk introduktion och avslutning )

HS 353  Familje- och relationsstödjande själavård c  (ges bara ht med obligatorisk introduktion och avslutning)

HP 354  Själavård i mötet med skam och skuld     c (ges bara ht med obligatorisk introduktion och avslutning)

Kommunikation/homiletik

HT 202  Predikan i Luthersk tradition  a

Diakoni

SH 310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete     b  (undervisning ht 2018)

SH 205  Tro och etik i diakonalt arbete  a

Ledarskap och församlingsutveckling

HL 250 Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka 15 hp  a

HL 353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling   b

HP 205  Församlingsutveckling – en introduktion     a

 

Övriga

HK 251  Det heliga landet i historia och nutid

HM 105      Musik och teologi

HK 256     Kyrkoliv i Tanzania

Programkurser inom historisk-praktisk teologi med undervisning

Kyrkohistoria, mission, Svenska kyrkan

HK 102 Kyrkohistoria – en introduktion      b (undervisning ht 19)

HK 203 Missionens historia, teologi och praktik  b (undervisning ht 19, vartannat år)

HK 210 Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000 b (undervisning ht vartannat år)

SH 302  Svenska kyrkans tro och liv, del 1   b (undervisning vt varje år)

SH 303  Svenska kyrkans tro och liv, del 2   b (undervisning vt varje år)

SH 251  Liv och tro i EFS  a  (undervisning vt varje år)

SH 310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete b (undervisning höstterminen 2019)

HL 252  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext   c ( höstterminen 2019)

HP 251    Den missionella kyrkan – teologi och praxis   c  (höstterminen 2019)

Kommunikation/homiletik

HT 101  Retorik och homiletik   b (viss undervisning ht 18)

Själavård

HS 251  Perspektiv på kyrklig själavård    b (undervisning vt)

HS 201  Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi      b (undervisning vt)

HP 301  Själavård handledning och mentorskap     b (undervisning vt)

HP 401  Själavård handledning och mentorskap b (undervisning vt)

Uppsatskurser

HP 201  Uppsats i historisk och praktisk teologi 7,5 hp b (undervisning vt)  c

HP 304 Kandidatuppsats i historisk och praktisk teologi 15 hp

 

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan