Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Själavårdsutbildning med teologi och psykologi.

Vill du lära dig att möta människor i samtal med verktyg från teologin och psykologin? Då är du välkommen att ta del av Johannelunds kurspaket i själavård. Här får du bland annat lära dig hur du praktiskt i en församlingskontext kan möta människor som brottas med livsutmaningar, kriser och som kan bära på skuld och skam. Alla kurser är på högskolenivå och innehåller även andra bearbetande moment enskilt och i grupp. På Johannelund hittar du ett unikt kursutbud som är skräddarsytt för att hjälpa just dig i ditt viktiga arbete. Utbildningen har tagits fram och ges av erfarna personer inom själavård och samtalsstöd. Oavsett, sök på helfart men meddela administration@johannelund.nu om du vill läsa på halvfart.

Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil

60 hp teologi med själavårdsprofil – vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Denna del kan läsas på hel eller halvfart.

Genom Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil får man den teologiska förförståelsen för själavården samt en god översikt över själva själavårdsämnet. Utbildningen erbjuds på campus och på distans. Vid distansstudier är det undervisning ca 1 gång i månaden då man är på plats på Johannelund, tre tillfällen per termin. Resten av tiden ägnas åt självstudier hemma.

En del av innehållet i själavårdsutbildningen

 • Integrerar teologi och psykologi
 • Reflektion över sitt eget liv
 • Bearbetningsprocesser
 • Praktisk vägledning
 • Gruppsamtal
 • Fallstudier
 • Övningar

Under året läser du följande högskolekurser

 • Gamla testamentet 7,5 hp
 • Nya testamentet 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp
 • Teologisk etik 7,5 hp
 • Religionsvetenskap 15 hp
 • Grundkurs i pastoral teologi och psykologi 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrklig själavård 7,5 hp

Vid sidan om högskolekurserna även pastorala profilkurser

 • Introduktionsvecka
 • Retreat
 • Mentors-/reflektionsgrupp som innehåller profiltimmar
 • Själavård 1 – självreflektion
 • Minst tre själavårdssamtal med själavårdare/terapeut
 • Gudstjänst- och andaktsliv

Kandidatexamen i praktisk teologi med fokus själavård

Det teologiska introduktionsåret kan byggas på med ett andra och ett tredje studieår för att fullborda en kandidatexamen i historisk-praktisk teologi. För närvarande finns två alternativa vägar under år två och tre: Se studieplan här.

Alternativ 1.

Fullborda din kandidatexamen på Johannelunds teologiska högskola. Du läser huvudsakligen själavårdsämnen men blandar också med teologiska/praktisk teologiska högskolekurser på Jth samt fullbordar pastorala profilkurser utöver högskolekurserna. Se normalstudieplanen för studiestart 2021 här. Vi reserverar oss för förändringar som kan ske under 2023.

De högskolekurser i själavård som inkluderas år två och tre är följande

 • Själavård, handledning och mentorskap, 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete, 7,5 hp
 • Själavård i mötet med skuld och skam, 7,5 hp
 • Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp
 • Familje- och relationsstödjande själavård, 7,5 hp
 • Själavård och andlig vägledning i historia och nutid, 7,5 hp

Under tredje året skriver du en kandidatuppsats om 15 hp och kompletterar även kurserna i religionsvetenskap 15 hp.

Vid sidan om/utöver högskolekurserna inkluderas för utbildningens kursintyg att man:

 • År 2 själv går i själavårdssamtal för egen bearbetning av sitt liv och sitt trosliv (minst 40 samtal)
 • År 3 att man genomför en församlingspraktik med fokus på själavård i församling som inkluderar att genomföra själavårdssamtal under handledning.

Alternativ 2

Du läser år två och tre i en kombination mellan Johannelunds teologiska högskola och VID (Vitenskaplige höyskole) i Norge på dess campus i Oslo. Studierna i Norge går på halvfart och sträcker sig alltså över två år. Parallellt läser man själavårdskurser på Jth. I detta fall ser studieplanen ut så här. Man bör notera att VID tar ut en terminsavgift som för närvarande uppgår till ca. 12.000:- inklusive administrativa avgifter.

Se VID:s hemsida här: https://vid.no/studier/kristen-sjelesorg-aarsstudium/

De två åren i Norge inkluderar följande ämnen:

 • Själavårdens fundament och metoder
 • Relationer, makt och livskriser
 • Gudsbild, identitet och livsutmaningar
 • Spiritualitet, tro och hälsa
 • Uppsats med själavårdstema

Vid sidan om högskolekurserna även pastorala profilkurser

 • Praktik med fokus på själavård i församling som inkluderar att genomföra själavårdssamtal under handledning.

Ansökan

Programmet söks på www.antagning.se  Programmet har enbart antagning till höstterminen.

Frågor

Kontakta studievägledare Johanna Rönnlund på studievagledning@johannelund.nu.

Ladda ner infobroschyr här

Vad kännetecknar själavårdsprogrammet?

Under första året får man en översiktlig orientering i den kristna trons teologi samt en grundförståelse för vad själavård är, människosyn och teorier för människans växtprocesser. Väljer man alternativ 1 på Jth får man en något mera teoretiskt inriktad studiegång medan alternativ 2 – Oslo-året i något högre grad varvar teori och praktisk livsprocess vad gäller centrala själavårdsämnen. Det tredje årets påbyggnad kan beskrivas som fördjupning.

Programmet kännetecknas av en själavårdsförståelse som är förankrad i kristen teologi och församlingsförståelse samt med en helhetssyn på människan i sitt sammanhang. Samtidens psykologi, sociologi och pedagogik diskuteras i ljuset av historisk själavård och integreras utifrån en teologisk förförståelse. I programmet tas fasta på systemiska perspektiv där faktorer i sammanhanget bidrar till eller motverkar helande och livskvalitet men också faktorer som gör det enskilda själavårdssamtalet verkningsfullt.

Studentmiljön befrämjar nära relationer studenter och lärare emellan med ett väl utvecklat bibliotek, inte minst i praktisk teologi, själavård och angränsande ämnen.

Vad kan du använda utbildningen till?

Själavårdsutbildningen förser med riklig och väl förankrad kompetens för själavårdsinriktade arbetsuppgifter – främst i kyrkans värld. Det är inte en yrkesutbildning till ”själavårdare” utan ger kunskap och färdigheter som kan vara användbara i flera olika sammanhang där beteendevetenskaplig förmåga värderas högt inklusive förmågan att hantera existentiella och andliga frågeställningar samt att arbeta med den sociala miljöns hälsofrämjande faktorer.

Utbildningens kurser förser den studerande bland annat med relationsförståelse, verktyg för olika typer av krishantering och hantering av skuldens och skammens problematik. Genom såväl det akademiska som det pastoralteologiska arbetet berörs enskilda samtal, mindre grupper, vägledning och retreat.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström