Upplagt den 31 oktober, 2018

Ett nytt och spännande initiativ växer nu fram på Johannelund: Centrum för apologetik!

Den moderna och postmoderna kulturen ställer många utmanande och viktiga frågor om den kristna trons sanning. Kritiska invändningar genomsyrar vår samtid. Syftet med Centrum för apologetik är att skapa en miljö på Johannelund för bearbetning av frågorna om den kristna trons sanning, arrangera föreläsningar och temadagar om hur vi kan motivera och kommunicera kristen tro i vår tid och erbjuda kurser med apologetiskt innehåll.

Ordet apologetik kommer från det grekiska ordet apologia, som betyder försvar. Apologetik handlar om att förklara innehållet och försvara sanningshalten i en viss övertygelse. Kristen apologetik innebär alltså att förklara och försvara innehållet och sanningshalten i kristen tro. William Lane Craig, välkänd kristen filosof, definierar apologetik som ”den gren av kristen teologi som söker att rationellt berättiga den kristna trons sanningsanspråk. Apologetik är således i första hand en teoretisk disciplin, även om den har en praktisk tillämpning. Förutom att i likhet med övrig teologi vara ett uttryck för att älska Gud med hela vårt förstånd, syftar apologetiken speciellt till att visa icke-troende sanningen i den kristna tron, att bekräfta denna tro för de troende och att påvisa och utforska kopplingar mellan den kristna läran och andra sanningar.”

Internationellt sett har kristen apologetik fått en allt mer framträdande plats under de senaste tre decennierna. Det apologetiska arbetet har i många sammanhang vuxit mycket kraftigt och blivit en allt viktigare del i teologisk utbildning och i församlingens arbete, både inåt i undervisningen och utåt i evangelisationen. Samma utveckling är nu på gång, både i Sverige och i de övriga nordiska länderna.

Centrum för apologetik leds av Stefan Gustavsson, affilierad högskoleadjunkt vid Johannelund och direktor för Apologia – centrum för kristen apologetik.

Stefan Gustavsson
direktor

Apologia – centrum för kristen apologetik
E-post: stefan.gustavsson@apologia.se