Präst i Svenska kyrkan

Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det innebär att du måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift innan du kan ansöka till prästutbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Du tar själv kontakt med det stift där du önskar prästvigas.

Vid Johannelunds teologiska högskola kan du läsa den akademiska utbildning som är obligatorisk för prästvigning och tjänst inom Svenska kyrkan (Kandidat- samt Magisterexamen). Du har även valmöjligheten att läsa Johannelunds pastorala profilkurser som integreras i utbildningen (dessa är dock inte ett krav för prästvigning och tjänst i Svenska kyrkan). Efter avslutad kandidatexamen läser du en pastoralteologisk grundkurs en termin på halvtid och därefter en magisterexamen. Utbildningen avslutas med det pastoralteologiska slutåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Innan du kan påbörja det avslutande pastoralteologiska slutåret krävs att du i stiftet har genomfört:

  • åtta veckors församlingspraktik
  • mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar

Efter avslutad utbildning vigs du till präst i ett av Svenska kyrkans stift. Där tjänstgör du sedan under ett års tid som pastorsadjunkt.

För tillträde till pastoralteologiskt slutår krävs:

  • lägst magisterexamen med huvudområde inom kunskapsområdet teologi eller religionsvetenskap 240 hp (180hp+60 hp)
  • ytterligare högskolepoäng inom området teologi eller religionsvetenskap (15 hp)
  • godkänd pastoralteologisk grundkurs (PG)

I de akademiska studierna behöver följande ingå, samtliga kurser kan läsas vid Johannelunds teologiska högskola:

  • Religionsvetenskap, baskurs/grundkurs/översiktskurs 1 (30 hp)
  • Bibelvetenskap, där minst 30 hp i åtminstone det ena av Gamla eller Nya testamentets exegetik ska läsas med språklig inriktning (60 hp)
  • Tros- och livsåskådningsvetenskap/Systematisk teologi (30hp)
  • Kursen Svenska kyrkans tro och liv (15 hp)

Delar av denna information har hämtats från https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-prast, 2022-05-04