Integrerat prästprogram

Integrerat prästprogram

Att vara präst är att hjälpa människor i deras gudstro och att verka för kyrkans uppdrag i samhället. Det sker bland annat genom gudstjänster, undervisning, kyrkliga handlingar som dop och begravning, personliga möten och själavård samt genom mission och diakoni. Arbetet innebär också att tillsammans med församlingens arbetslag och ideella medarbetare forma en verksamhet och gemenskap. Prästrollen är under ständig förändring. I vår tid är det särskilt viktigt att en präst kan samarbeta med människor och vara öppen och ärlig i sin ambition att låta den kristna tron prägla såväl helg som vardag.

För att bli präst krävs akademiska studier i teologi eller religionsvetenskap med en tyngdpunkt på kristen teologi och att man genomför samtliga praktiska och pastoralteologiska moment. Kunskaper inom olika teologiska ämnesområden ger en bra grund för prästyrket.

Studiernas upplägg

 Vid Johannelunds teologiska högskola kan du läsa de akademiska och pastoralteologiska moment som är obligatoriska för prästvigning och tjänst inom EFS (Kurser på akademisk nivå, pastorala profilkurser samt den avslutande praxisterminen). Du kan även läsa hela den akademiska utbildning som är obligatorisk för prästvigning och tjänst inom Svenska kyrkan (Kandidat- samt Magisterexamen i teologi).

Du som siktar på församlingstjänst i annat samfund än EFS eller Svenska kyrkan kan läsa din teologiska utbildning vid Johannelund (inklusive pastorala profilkurser). Kontakta ditt samfund för information om eventuella utbildningskrav för församlingstjänst.

Det integrerade prästprogrammet har två spår:

1. Integrerat prästprogram 240 hp som är särskilt utformat för dig som siktar på tjänst inom EFS. Planerar du att arbeta i annat samfund så finns det möjlighet att utforma en individuell studieplan för att inkludera eventuella obligatoriska samfundsspecifika kurser. 

2. Integrerat prästprogram med inriktning mot Svenska kyrkan 255 hp.

De första tre åren är gemensamma för båda spåren och leder till en kandidatexamen i teologi (180 hp). Under det sista året utformas normal studieplan beroende på vald inriktning och leder till en magisterexamen i teologi (60 hp). För prästvigning för tjänst i Svenska kyrkan krävs ytterligare 15 hp högskolestudier (kursen Svenska kyrkans tro och liv, se nedan). Integrerat prästprogram inkluderar även en profilram med pastoralteologiska moment som fortlöper genom hela utbildningen.

Efter avslutade akademiska studier läser du antingen Pastoralteologisk sluttermin vid Johannelund (för tjänst i EFS) eller Pastoralteologiskt slutår vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, SKUI (för tjänst i Svenska kyrkan). 

Studier på campus eller halvdistans
Samtliga program erbjuds på campus och halvdistans med campusträffar. Studier på halvdistans innebär att man är på Johannelund vid 4 tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Campusveckorna sträcker sig vanligen över 2-3 dagar per tillfälle. Resten av tiden ägnas åt självstudier hemma varvat med vissa onlineföreläsningar samt förinspelat material.

Normal studieplan åk 1-3

Termin 1

 • Introduktion till Nya testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna 7,5 hp
 • Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna 7,5 hp
 • Retorik och homiletik 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp

Termin 2

 • Introduktion till religionsvetenskap och teologi 7,5 hp
 • Introduktion till pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp
 • Kyrkohistoria: en introduktion 7,5 hp
 • Introduktion till världsreligionerna 7,5 hp

Termin 3

 • Filosofi för teologer 7,5 hp
 • Missionens historia, teologi och praktik 7,5 hp
 • Introduktion till Nya testamentet, del 2: Paulus, breven och Uppenbarelseboken 7,5 hp
 • Gud, treenig och inkarnerad 7,5 hp

Termin 4

 • Luthers teologi i historia och nutid 7,5 hp
 • Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling 7,5 hp
 • Introduktion till Gamla testamentet, del 2, 7,5 hp
 • Teologisk etik 7,5 hp

Termin 5

 • Svensk kyrko- och väckelsehistoria, 1700-2000, 7,5 hp
 • Introduktion till nytestamentlig grekiska 15 hp
 • Valfri kurs utifrån aktuellt kursutbud, 7,5 hp

Termin 6

 • Johannesevangeliets exegetik med grekiska, eller motsvarande 7,5 hp
 • Galaterbrevets exegetik med grekiska, eller motsvarande 7,5 hp
 • Kandidatuppsats 15 hp

Vissa kurser periodiseras, exakt under vilken termin dessa ges beror på vilket år du påbörjar dina studier samt om du läser hel- eller deltidsstudier.

Normal studieplan åk 4 (240 hp)

Termin 7

 • Teologiska metoder och teorier 7,5 hp
 • Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp *
 • Den missionella kyrkan – teologi och praktik 7,5 hp

Termin 8

 • Kristus, försoning och tron 7,5 hp
 • Liv och tro i EFS 7,5 hp *
 • Magisteruppsats 15 hp **

* Läser du för tjänst inom annat samfunds än EFS och Svenska kyrkan kan dessa kurser bytas ut till valbara kurser utifrån aktuellt kursutbud.
** EFS kräver inte magisterexamen för prästvigning och för de studenter som inte önskar ta en magisterexamen så finns möjligheten att upprätta en individuell studieplan där du istället för uppsats läser valbara kurser om 15 hp.

Normal studieplan åk 4, inriktning Svenska kyrkan (255 hp)

Termin 7

 • Teologiska metoder och teorier 7,5 hp
 • Gud, skapelse och människa 7,5 hp
 • Skrift, uppenbarelse och tolkning 7,5 hp
 • Valbar fördjupningskurs 7,5 hp

Termin 8

 • Kristus, försoning och tron 7,5 hp
 • Anden, kyrkan och hoppet 7,5 hp
 • Magisteruppsats 15 hp

Termin 9

 • Svenska kyrkans tro och liv 15 hp
Pastoral profilram

När du läser till präst vid Johannelund integreras akademiska kurser med pastoralteologiska moment under hela din utbildning. Dessa moment är annorlunda i sin karaktär jämfört med högskolekurserna och kompletterar de akademiska studierna med seminarier, workshops, praktiska övningar och praktik i församlingsmiljö. Syftet är att hjälpa dig som student att integrera teori med praktik och utrusta dig för församlingstjänst. Den pastorala profilramen är obligatorisk för dig som ska prästvigas för tjänst inom EFS.

Exempel på pastoralteologiska moment:

 • Mentorsgrupp
 • Homiletik (predikan och andakt)
 • Församlingspraktik
 • Ledarskap
 • Själavård
 • Spiritualitet
 • Liturgi
 • Religionspedagogik

För information om den pastorala profilramen kontakta Veronica Widell, veronica.widell@johannelund.nu.

Studieform:
På campus i Uppsala eller halvdistans (distans med campusträffar) samt på hel eller halvfart. Önskar du läsa på halvfart meddelar du detta till administrationen i samband med antagning. 
Antagning:
Antagning sker till höstterminen. Du ansöker via antagning.se
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet.