Integrerat prästprogram 4 år

Att vara präst är att hjälpa människor i deras gudstro. Det sker bland annat genom gudstjänster, kyrkliga handlingar som dop och begravningar samt genom personliga möten och själavård. Arbetet innebär också att tillsammans med församlingens arbetslag och ideella medarbetare forma en verksamhet och gemenskap. Prästrollen är under ständig förändring. I vår tid är det särskilt viktigt att en präst kan samarbeta med människor och vara öppen och ärlig i sin ambition att låta den kristna tron prägla såväl helg som vardag.
För att bli präst krävs akademiska studier i teologi eller religionsvetenskap med en tyngdpunkt på kristen teologi och att man fullför samtliga praktiska och pastorala profilkurser. Kunskaper inom olika teologiska ämnesområden ger en bra grund för prästyrket.

Vid Johannelunds teologiska högskola kan du läsa de akademiska och pastorala kurser som är obligatoriska för prästvigning och tjänst inom EFS (Kurser på akademisk nivå, pastorala profilkurser samt den avslutande praxisterminen). Du kan även läsa den akademiska utbildning som är obligatorisk för prästvigning och tjänst inom Svenska kyrkan (Kandidat- samt Magisterexamen i teologi).

Du som siktar på församlingstjänst i annat samfund än EFS eller Svenska kyrkan kan läsa din teologiska utbildning vid Johannelunds teologiska högskola (inklusive pastorala profilkurser). Kontakta ditt samfund för information om eventuella utbildningskrav för församlingstjänst.

Integrerat prästprogram

Det integrerade prästprogrammet är ett 4-årigt program där man tar en kandidatexamen (180 hp) och har möjlighet till att ta en magisterexamen i teologi (ytterligare 60 hp på avancerad nivå). Det integrerade prästprogrammet består av både högskolekurser i teologi och pastorala profilkurser (yrkesförberedande kurser). De pastorala profilkurserna varvas under hela utbildningen och ger tillfälle till fördjupad förståelse och förberedelse inför kommande yrkesliv. Till de pastorala profilämnena hör bland annat församlingsutveckling, ledarskap, liturgik, bön, homiletik och själavård. Det ingår även praktik med handledare, studiebesök, resor och retreat. De pastorala profilkurserna ger tillfälle att låta teori och praktik mötas, att tillsammans med handledare och lärare reflektera och lära utifrån egen erfarenhet i en konfessionell och professionellt stöttande miljö. Den pastorala profilterminen (årskurs 2 eller 3) ges i samarbete med Åredalens folkhögskola.

I mån av plats kan man antas till pastorala profilkurser enbart. För information om pastorala profilkurser kontakta Veronica Widell, veronica.widell@johannelund.nu.

Du söker till det integrerade prästprogrammet via www.antagning.se