TM0401 Metoder och teoritraditioner inom teologi

Kurskod

TM0401

Kursbenämning

Metoder och teoritraditioner inom teologi

Kursbenämning (engelska)

Methods and Theory Traditions in Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om vetenskaplig teori och metod inom exegetisk, historisk-praktisk och systematisk teologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
• översiktligt kunna redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp och historia
• diskutera forskning och vetenskapens möjligheter och begränsningar inom
exegetik, historisk-praktisk och systematisk teologi.
• redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska pro-
blemställningar samt relevanta samhälleliga och etiska aspekter inom ett
valt ämnesområde
• argumentera för egna val av metodanvändning och teoretiska perspektiv

Moment

a) En översikt av vetenskapsteori – historia och begrepp
b) Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk, systematisk eller exegetisk teologi

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig tenta- men. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd kurs. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Lärare

Kursplanen fastställd

2021-03-08

Kurslitteratur

Sammanlagt skall studenten läsa ca 1500 sidor i kursen. Kurslitteraturen väljs i samråd med lärare. Tag gärna kontakt i god tid före kursstart.

Moment a)
Hartman, Jan: Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur, 2004 (andra upplagan). (i urval 170 s)
Referenslitteratur
Grenholm, Carl-Henrik, Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006. (320 s)
Nygren, Tomas: ”Villkor för vetenskaplig teologisk forskning”, Ingång nr 2/2014, s. 5–54. (50 s)

Moment b)
Studenten väljer själv en av följande inriktningar.

Historisk praktisk teologi
Kyrkohistoria
Berge, Anders. Att begripa det förflutna: förklaring, klassificering och kolligat- ion inom historievetenskapen. Lund: Studentlitteratur, 1995. (122 s)
Berglund, Louise och Agneta Ney: Historikerns hantverk: Om historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2015. (200 s)
Brohed, Ingmar, “Svensk kyrkohistorisk forskning. Ett hundraårsperspektiv” Kyrkohistorisk årsskrift 100 (2000). (Erhålles av läraren som pdf)
”Forskningsprogram i kyrkohistoria vid Uppsala universitet”. i Kyrkohistorisk årsskrift 108 (2008). (Erhålles av läraren som pdf)
Gustavsson Martin och Yvonne Svanström ”En bred palett av metoder för historievetenskaperna Inledning tema metod”, Historisk tidskrift 2013. (13 s) (erhålles av läraren som pdf)
Jarlert, Anders, Kyrkohistoria: perspektiv på ett forskningsämne. Kungliga Vit- terhetsakademie: Stockholm, 2009 (109 s)
Lejon, Kjell O. och Jan Arvid Hellström. “Att nalkas källorna: en introduktion i historisk metod och källkritik för den historiska teologin.” Stencil, 2016. (20 s) (erhålles av läraren som pdf)
Lenhammar, Harry & Ann-Sofie Ohlander, ”Kvinnornas kyrkohistoria”, Kyrkohi- storisk årsskrift 1994, s. 7–107 (100 s)
Munslow, Alun Narrative and History 2:a uppl. London: Red Globe Press, 2019 (163 sidor)
Månson, Per (red.) Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker 9:e uppl. Förlag: Lund: Studentlitteratur, 2015. Kap. 3, 7, 9, 10 (138 si- dor)
Rosenius, Marie. (2015) ”Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta ge- nom ’den nya kyrkosynen’ och ’den tjänsteinriktade folkkyrkosynen’”. Svensk teologisk kvartalskrift 91(3): 90–100 (10 s) (erhålles av läraren som pdf)
Tamm, Marek och Peter Burke (red.) Debating new approaches to history. Lon- don: Bloomsbury Academic, 2019 (urval ca 200–250 s)
Tosh, John. Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2011. (347 s) Williams, Rowan, Why study the Past. The Quest for the Historical Church, Chi-
cago: Eerdmans, 2005. (140 s)

Praktisk teologi
Borgehammar, Stephan (red.) Kyrkans liv. Inledning till kyrkovetenskapen. Kyr- kovetenskapliga institutets skriftserie, Stockholm: Verbum, 1993. (335 s)
Denscombe, Martyn Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur, 2016, s 183–400. (ca 230 s)
Fahlgren, Sune och Jonas Ideström (red) Ecclesiology in the trenches: theory and method under construction. Eugene: Pickwick Publications, 2015. (256 s)
Rosenius, Marie ”Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom ’den nya kyrkosynen’ och ’den tjänsteinriktade folkkyrkosynen’”. Svensk teo- logisk kvartalskrift, 91(3) (2015), 90–100. (erhålles av läraren som pdf)
Stackhouse, John Gordon. Evangelical Eclesiology: Reality or illusion? Grand Rapids: Baker Academic, 2003. (232 s)
Selander, Sven-Åke. Kyrkovetenskap som forskningsdisciplin: Ämneskonferens i Vitterhetsakademien 12–13 november 1998, Stockholm: Kungl. Vitter- hets historie och antikvitets akademien, 2001. (108 s)

Referenslitteratur:

Stausberg, Michael och Steven Engler The Routledge handbook of research methods in the study of religion. Oxford: Routledge, 2011. (546 s)
Missionsvetenskap
Brodd, Sven-Erik, “Church, Organisation and Church Organisation: Some Re- flections on an Ecclesiological Dilemma”, 245-263 i Swedish. Missiologi- cal Themes, 93, 2 (2005). (20 s) (Erhålles av läraren som pdf)
Clarke, Clifton R African Christology: Jesus in Post-Missionary African Christian- ity. Pickwick Publications, 2011. (190 s)
Jenkins, Philip The Next Christendom: The coming of global Christianity, 3. uppl., Oxford: Oxford University Press, 2011. (346 s)
Loomba, Ania och Oskar Söderlind Kolonialism/Postkolonialism: en introdukt- ion till ett forskningsfält. Stockholm: Tankekraft, 2006. (309 s)
Sanneh, Lamin O och Joel Carpenter. The changing face of Christianity: Africa, the West, and the world. New York: Oxford University Press, 2005. (233 s)

Systematisk teologi
Bayer, Oswald, Theology the Lutheran Way. Minneapolis: Fortress Press, 2017 (330)
Sonderegger, Katherine, Systematic Theology. Volume 1: The Doctrine of God, Minneapolis: Fortress Press, 2015. (530)
Studenten väljer i början av kursen också i samråd med läraren en antologi på ca 300 ss, med inriktning på dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi. Stu- denten uppmuntras att ta kontakt före kursstart med läraren för att diskutera vilken bok som kan vara lämplig.
Ca 100 ss artiklar tillkommer som görs tillgängliga i samband med kursstarten elektroniskt via moodle.

Inom systematisk teologisk metod-del ingår att själv söka och läsa minst 3 aka-
demiska artiklar för ett fördjupnings-PM i en ämnesspecifik fråga som väljs i
samråd med lärare (100 s)

Referenslitteratur:
Austad, Torleiv: Tolkning av kristen tro: metodespørsmål i systematisk teologi, Oslo: Høyskoleforlaget, 2014. (180 s)

Exegetisk teologi
Augustinus, Tolkning och retorik: De doctrina christiana, övers. Lars Nyberg. Skellefteå: Artos och Norma, 2006. (147 s)
Brown, Jeannine K. Scripture as Communication: Introducing Biblical Herme- neutics. Baker, 2007. (290 s)
Porter, Stanley E. och Beth M. Stovell, red. Biblical Hermeneutics: Five Views. Downers Grove: InterVarsity Press, 2012. (224 s)
Rogerson, J. W. och Judith M. Lieu, red.: The Oxford Handbook of Biblical Stud- ies. Oxford: Oxford UP, 2006. (s 5-49, 351-456, 615-731, ca 265 s)
Thiselton, Anthony. Hermeneutics: An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans, 2009. (350 s).

Kompendium (130 s)
Barth, Karl. ”Strange New World”, ss 28-50 i The Word of God and the Word of Man. Övers. D Horton. New York: Harper, 1957 (tyska 1928). och ”Or- det”, ss 23–31 i Den evangeliska teologin. Örebro: Libris, 1981. (30 s)
Houghton, H. A. G. ”Recent Developments in New Testament Textual Criticism”. Early Christianity 2 (2011) 245–268. (23 s)
Luther, ”Vad skall en kristen använda Moses till?” Ss 11–23 i Genom tron al- lena. K O Nilsson, red. Övers. I Hellström. Stockholm: EFS, 1967. (12 s)
Mbuvi, Andrew. ”African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging Disci- pline.” Currents in Biblical Research 15 (2017) 149–178. (30 s).
Melanchthon, Philipp. Loci Communes 1521. Övers M Jacobsson. Göteborg: Församlingsförlaget, 1997. Ss. 169–183. (15 s)
Schüssler Fiorenza, Elisabeth. ”The Ethics of Biblical Interpretation: Decenter- ing Biblical Scholarship”. JBL 107 (1988) 3–17. (14 s).
Vanhoozer, Kevin J. “Truth”. S 818-823 I Dictionary for Theological Interpreta- tion of the Bible. London: SPCK, 2005. (6 s)

Inom exegetisk teologisk metod-del ingår att själv söka och läsa minst 3 akade-
miska artiklar för ett fördjupnings-PM i en ämnesspecifik fråga som väljs i sam-
råd med lärare (100 s)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/TM-401-Teori-och-metod-teologi-2022.pdf

Äldre kursplaner