TM0401 Teologiska metoder och teorier

Kurskod

TM0401

Kursbenämning

Teologiska metoder och teorier

Kursbenämning (engelska)

Theological Methods and Theories

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp inom ämnet teologi eller religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om vetenskaplig teori och metod inom exegetisk, historisk-praktisk och systematisk teologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
• översiktligt kunna redogöra för vetenskapsteoretiska begrepp och historia
• diskutera forskning och vetenskapens möjligheter och begränsningar inom exegetik, historisk-praktisk och systematisk teologi.
• redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar samt relevanta samhälleliga och etiska aspekter inom ett valt ämnesområde
• argumentera för egna val av metodanvändning och teoretiska perspektiv

Moment

a) En översikt av vetenskapsteori – historia och begrepp
b) Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk, systematisk eller exegetisk teologi

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig tenta- men. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd kurs. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-02-20

Kurslitteratur

 1. Böcker som läses gemensamt (566 s)

Farley, Theologia: The Fragmentation and Unity of Theological Education. Eugene: Wipf & Stock,2001 (206 s)

McKnight, Scot. Five Things Biblical Scholars Wish Theologians Knew. Downers Grove: IVP, 2021.(184 s)

Boersma, Hans. Five Things Theologians Wish Biblical Scholars Knew. Downers Grove: IVP, 2021.(176 s)

2. Ämnesspecifik klassiker (ca 300-400s) 

Systematisk teologi (välj inom följande ämnesområden):

Religionsfilosofi

 • Crisp, Oliver och Michael Rea, Analytic Theology. Oxford: OUP, 2009. (200 ss i urval) och
 • Pamela Sue Andersson, A Feminist Philosophy of Religion. Cambridge Mass: Blackwell, 1998.(250 ss)

Systematisk teologi

 • Origenes, De principiis eller Augustinus, De Doctrina Christiana eller Martin LutherHeidelbergdisputationen (valfria utgåvor).
 • McGrath, Alister, The Genesis of Doctrine: a study in the foundations of doctrinal criticism. GrandRapids: Eermans, 1997 (266) 

Teologisk etik

 • Meilander, Gilbert, The Way That Leads There: Augustinian Reflections on the Christian Life.Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2006 (184 ss)
 • Webster, God without Measure: Working Papers in Christian theology. Vol II: Virtue and Intellect(180 ss)

Historisk-praktisk teologi:

 • Swinton, John och Harriet Mowat, Practical theology and qualitative research. London: SCM,2006 (278 ss)

Exegetisk teologi (välj en av följande böcker):

 • Bauckham, Richard. Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony. 2 uppl.Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2017. (400 s i urval).
 • Barclay, John M.G. Paul and the Gift. Grand Rapids: Eerdmans, 2015 (400 s i urval)
 • Bailey, Kenneth E. Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in the Gospels .Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2009.
 • Schüssler Fiorenza, Elisabeth. In Memory of Her.A Feminist Theological Reconstruction ofChristian Origins. New York: Crossroad Publishing Company, 1983.

3. Kompendium: ca 150 s

4. Valbar fördjupningslitteratur: ca 400 s

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-TM0401-Teologiska-metoder-och-teorier.pdf

Äldre kursplaner