HP0421 Fördjupningskurs i församlingsteologi

Kurskod

HP0421

Kursbenämning

Fördjupningskurs i församlingsteologi

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in Congregational Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi varav 15 hp i historisk-praktisk teologi.

Kursbeskrivning

 

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen och den teologiska reflektionen inomett valt församlingsteologiskt område. Litteratur och avgränsningar väljs isamråd med handledare. Exempel på möjliga avgränsningar är:

Själavård
● Par- och familjerelationer
● Andlig vägledning
● Församlingsvård
● Institutionssjälavård med församlingsanknytning
● Själavård, diakoni och holistisk omsorg
● Andlig, psykisk och existentiell ohälsa/hälsa

Det kristna ledarskapets teologi och praktik
● Ledarskap och utvecklingsarbete i församling och kyrka
● Ledarskap inom ideella organisationer
● Ledarskap inom luthersk tradition
● Missionellt ledarskap
● Ledarskap och konflikthantering
● Lärjungaskap och kristen formation i en efterkristen kultur

Missionsteologi
● Mission i storstaden: teologiska perspektiv och strategier
● Evangelisation i en efterkristen kultur
● Nyetablering och pionjärt arbete i en efterkristen kultur
● Missionell ecklesiologi
● Kyrkans uppdrag, mission och social rättvisa
● Evangelikal missionsteologi

Andra aspekter av församlingsteologi, såsom gudstjänstliv och homiletik,är möjliga. Hör med den aktuella läraren.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

Kunskap och förståelse
– kunna tolka och analysera valt ämnesområde på ett teoretiskt och metodologiskt medvetet sätt.
– uppvisa fördjupade sakkunskaper inom ett valt ämnesområde.
– uppvisa en god kännedom om olika forskningstraditioner och perspektiv.

Färdighet och förmåga
– kunna analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur inom ett valt ämnesområde.
– uppvisa förmåga att självständigt, självkritiskt och konstruktivt formulera relevanta frågor i förhållande till ämnesområdet.
– uppvisa förmåga att i skrift och tal kommunicera om det valda området på såväl akademisk som icke-akademisk nivå.
– kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– konstruktivt kunna arbeta med och kritiskt förhålla sig till egna resultat och slutsatser.
– kunna visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiskaställningstaganden för individ, kyrka och samhälle.
– kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

 

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligteller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjortsinom kursens tidsramar. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM förexaminationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-02-20

Kurslitteratur

Kurslitteratur samt sidantal fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall i dialog med studenten.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HP0421-Fordjupningskurs-i-forsamlingsteologi.pdf

Äldre kursplaner