SH0451 Svenska kyrkans tro och liv

Kurskod

SH0451

Kursbenämning

Svenska kyrkans tro och liv

Kursbenämning (engelska)

Faith and life of the Church of Sweden

Kursens poäng

15 hp

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp inom ämnet teologi eller religionsvetenskap.

Kursbeskrivning

Innehåll

Syfte
Att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess konsekvenser förkyrkans verksamhet och människors vardagsliv – exemplet Svenska kyrkan i dagens svenskasamhälle.

Moment
a) Svenska kyrkans och EFS historiska utveckling på 1900-talet (3 hp).b) Svenska kyrkans bekännelse och teologi (5 hp).c) Spiritualiteter och andlig vägledning inom Svenska kyrkan (5 hp).d) Kyrkoordningen och kyrkans verksamhetsformer i dag:kyrkoordningens fyra uppgifter (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), sätt attutveckla församlingsliv, kyrkans roll i det svenska samhället, förhållandet frivilliga – anställda(2 hp).

Förväntat studieresultat
Efter kursens slut förväntas den studerande kunna

  • beskriva och analysera Svenska kyrkans och EFS historiska utveckling under 1900-talet,speciellt vad det gäller viktiga rörelser, kyrkosyner och teologiska utvecklingslinjer. kritiskt granska och reflektera teologiskt kring Svenska kyrkans och EFS identitet utifråndess grundläggande dokument, fr a Confessio Augustana och Stora katekesen, och detfortsatta bekännelsearbetet, samt att kunna dra slutsatser angående relevans ochkonsekvenser för dagens kyrkoarbete.
  • identifiera och kritiskt jämföra olika modeller för andlig vägledning inom Svenska kyrkansoch EFS spiritualitet och relatera dessa till dogmatisk reflektion.
  • kritiskt granska, tolka och värdera olika modeller för församlingsarbete och ledarskap.

Undervisnings- och arbetsformer
Lektioner, seminarieövningar, individuella uppgifter samt studiebesök.

 

Examination

Examination Momentet a) examineras genom skrivning. Momentet b) examineras genom muntlig examination. Momentet c) examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt PM. Momentet d) examineras genom hemtentamen Dessutom examineras hela kursen i ett gemensamt slutseminarium.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-02-20

Kurslitteratur

Moment a):Bexell, Oloph, ”Kyrkligheter i Svenska kyrkan” i Kyrkans liv, Stockholm:Verbum, 1993, s 123-137.Brohed, Ingemar, Sveriges Kyrkohistoria 8, Stockholm: Verbum, 2005.Hägg, Göran, Gud i Sverige, Stockholm: Norstedts, 2010.I detta tecken: Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1856-2006, Uppsala: EFS läser, 2006.

Moment b):Aurelius, Carl Axel, Hjärtpunkten, Skellefteå: Artos, 1995.Ekstrand, Thomas, Folkkyrkans gränser, Stockholm: Verbum, 2002, s 73-129.Kyrkohandbok för Svenska kyrkan I och II (i urval).Kyrkoordning för Svenska kyrkan (senaste utgåvan i urval).Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Speciellt läses Inledning, Confessio Augustana och Storakatekesen).Vad står Svenska kyrkan för?, Lars Eckerdal m fl, Stockholm: Verbum, 1989, s 119-145, 202-246.

Moment c):Eggehorn, Ylva, Språk för en vuxen tro, Stockholm:Cordia/Verbum, 2001 (i urval).Giertz, Bo, Stengrunden (valfri upplaga).Malm, Magnus, Bildfaktorn, Skellefteå: Artos, 2003.Rosenius, Carl Olof, I Guds hjärta, Uppsala: EFS-förlaget, 1992 eller senare utgåva av BV-förlag (iurval).Wikström, Owe, Det bländande mörkret, Örebro: Libris, 2007 (i urval).

Moment d):Kyrkoordning för Svenska kyrkan (senaste utgåvan i urval).Modéus, Fredrik: Längta efter liv: församlingsväxt i Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum, 2009.Sandberg, Andreas, Församlingar mot strömmen: befolkningsförändringaroch verksamhetsutveckling på regional och lokal nivå inom Svenska kyrkan, Uppsala: Svenskakyrkan, 2009.Sjöberg, Anders, Utmaningen – framtidens uppdrag för kyrkan och EFS,Uppsala: EFS läser, 2006.Thidevall, Sven, Folkkyrkans tid: församlingsinstruktionerna berättar, Järlåsa: Ordbruket, 2005.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-SH0451-Svenska-kyrkans-tro-och-liv.pdf

Äldre kursplaner