EG0101 Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna

Kurskod

EG0101

Kursbenämning

Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna

Kursbenämning (engelska)

Introduction to the Old Testament, part 1: From Genesis to Esther

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Innehåll

Med förankring i aktuell forskning syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om Gamla testamentets historiska, kulturella och geografiska förhållanden, samt om Moseböckerna och de historiska böckernas innehåll och teologiska karaktär. Dessutom ger kursen introducerande färdigheter i exegetisk metod.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • översiktligt redogöra för innehåll i Moseböckerna och Gamla testamentets historiska böcker,
  • översiktligt beskriva de historiska, geografiska, kulturella och religiösa förhållandena i Gamla testamentets omvärld.
  • visa medvetenhet om Gamla testamentets roll i samhälle och kyrka.

Färdighet och förmåga

  • ge en analys av likheter och skillnader mellan innehåll och teologi i Moseböckerna och Gamla testamentets historiska böcker,
  • redogöra för och utvärdera olika teorier runt sammansättning och redaktion av Moseböckerna och Gamla testamentets historiska böcker,
  • tillämpa grundläggande principer för exegetisk metod av Gamla testamentets texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att integrera läsning och tolkning av antika texter med aktuell vetenskaplig forskning.
  • visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar av Gamla testamentets texter.

Examination

Salsskrivning och skriftliga uppgifter

Lärare

Sophia Tranefeldt

Kursplanen fastställd

2022-06-12

Kurslitteratur

Gamla testamentet med noter och karta av Sv 2000 eller SFB 2015 (ca 450 s)

Gorman, Michael J. Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and Ministers, rev. uppl. Peabody: Hendrickson, 2010. (135 s)

Satterthwaite, Philip E. och J. Gordon McConville. Exploring the Old Testament 2: A Guide to the Historical Books, Downers Grove: IVP Academic, 2016. (144 s)

Wenham, Gordon J. Exploring the Old Testament 1: A Guide to the Pentateuch, Downers Grove: IVP Academic, 2016. (254 s)

Artiklar:
Nadar, Sarojini. “A South African Indian Womanist Reading of the Character of Ruth” i Other Ways of Reading: African Women and the Bible, red. Musa W. Dube. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2001 (14 s). PDF på Moodle.

= ca 1000 sidor

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.

Referenslitteratur

Duvall och Hays, Grasping God’s Word: A Hands-On Approach to Reading, Interpreting, and Applying the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 2005.

Elness-Hanson, Beth. Handbook to Inductive Bible Study Methods, 2018, (32 s) baserad på Duvall and Hays (nedan). PDF på Moodle.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/Kursplan-EG-101-Intro-GT-del-1-rev.pdf

Äldre kursplaner