EG0202 Introduktion till Gamla testamentet, del 2

Kurskod

EG0202

Kursbenämning

Introduktion till Gamla testamentet, del 2

Kursbenämning (engelska)

Introduction to the Old Testament, part 2

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

EG 101, EN 101

Kursbeskrivning

Innehåll:
Med förankring i aktuell forskning, syftar den här kursen till att ge en introduktion
till Gamla testamentets poetiska och profetiska böcker med fokus på innehåll och
teologisk karaktär. Utöver det syftar den till att ge fördjupade kunskaper i Gamla
testamentets historiska och kulturella kontexter samt fördjupade färdigheter i
exegetisk metod.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● sammanfatta och tolka huvudinnehållet i några gammaltestamentliga
skrifter
● uppvisa fördjupad förståelse för de historiska och religiösa förhållandena
i Gamla testamentets omvärld.
● beskriva huvuddragen i Gamla testamentets poetiska och profetiska litteratur i ljuset av aktuell forskning.
Färdighet och förmåga
 ge en grundläggande analys av likheter och skillnader mellan
gammaltestamentliga texter gällande genre, innehåll och teologi.
 på ett hermeneutiskt reflekterat sätt tillämpa exegetisk metod på
gammaltestamentlig text på svenska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 visa förmåga att integrera läsning och tolkning av antika texter med aktuell
vetenskaplig forskning.
 visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar av
gammaltestamentliga texter.

Examination

Salskrivning och skriftliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-12

Kurslitteratur

Poeterna: En guide till Gamla Testamentets poetiska böcker. Greger Andersson
m fl, Örebro: Libris, 2004 (212 s).
Profeterna: En guide till Gamla Testamentets profetiska böcker. Greger
Andersson m fl, Örebro: Libris, 2003 (222 s).
Bibel med apokrypher i valfri översättning (ca 500 s)
Gorman, Michael J., Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and
Ministers, Peabody: Hendrickson, rev. uppl. Peabody: Hendrickson, 2010.
Masenya, Madipoane (Ngwana’ Mphahlele). “A Bosadi (Womanhood) Reading of
Proverbs 31:10-31” i Other Ways of Reading: African Women and the Bible, red.
Musa W. Dube. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2001 (12 s). PDF på Moodle
Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.
Referenslitteratur
Broyles, Craig C. “Interpreting the Old Testament” i Interpreting the Old
Testament: A Guide for Exegesis, red. Craig Broyles. Grand Rapids: Baker
Academic, 2001.
Duvall och Hays. Grasping God’s Word: A Hands-On Approach to Reading
Interpreting, and Applying the Bible. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
Elness-Hanson, Beth. Handbook to Inductive Exegetical Methods, 2018, (30 s)
baserad på Duvall and Hays, Grasping God’s Word. PDF på Moodle.
Wald, Oletta. The New Joy of Teaching Discovery. Minneapolis: Augsburg
Fortress, 2002.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner