EG0355 Moseböckernas exegetik med hebreiska

Kurskod

EG0355

Kursbenämning

Moseböckernas exegetik med hebreiska

Kursbenämning (engelska)

Exegesis of the Pentateuch with Hebrew

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

30 hp exegetisk teologi, 15 hp i bibelhebreiska.

Kursbeskrivning

Innehåll

Med förankring i aktuell forskning syftar den här kursen till att ge fördjupade
kunskaper i Moseböckernas innehåll, tolkning och teologiska karaktär samt
fördjupade färdigheter i exegetisk metod. Kursen förutsätter att den studerande
har grundläggande kunskaper i bibelhebreiska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för det aktuella forskningsläget avseende Moseböckerna.
  • redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i Moseböckernas teologiska innehåll.

Färdighet och förmåga

  • självständigt genomföra en kritisk granskning och analys av det teologiska innehållet i en av Moseböckerna.
  • självständigt översätta till svenska och grammatiskt förklara Moseböckernas hebreiska text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att skriftligt presentera sitt arbete på ett vetenskapligt godtagbart sätt.
  • visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar av Moseböckerna.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-02

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Cirka 25 sidor hebreisk text enligt lärarens anvisningar (1 sid hebr = 10 sid
svenska, motsv 250 s)

Alexander, T. Desmond. From Paradise to the Promised Land: An Introduction to the Pentateuch, 3:a uppl. Grand Rapids: Baker Academic, 2012. (314 s)

Briggs, Richard S. och Joel N. Lohr, red. Theological Introduction to the Pentateuch: Interpreting the Torah as Christian Scriptures, Grand Rapids: Baker Academic, 2012. (180 s)

Dalley, Stephanie, övers. ”Atrahasis,” i Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others. Rev uppl. Oxford: Oxford University Press, 2009. (9-26; 17 s)

Fontaine, Carole R. ”’Here Comes This Dreamer:’ Reading Joseph the Slave in
Multicultural and Interfaith Contexts.” S 131–145 i Genesis: Texts @ Contexts, reds. Athalya Brenner, Archie Chi-chung Lee, och Gale A. Yee. Minneapolis: Fortress, 2010. (15 s)

Walton, John H. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, 3:a uppl. Grand Rapids: Baker Academic, 2018. (47-72, 147-212, 269-292 = 113 s)

Vetenskapliga tidskriftsartiklar, monografier och kommentarverk till någon av Pentateukens böcker enligt lärarens anvisningar, ca 200 s.

Totalt 1089 sidor

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/EG-355-Mosebockerna-2022.pdf

Äldre kursplaner