EG0455 Moseböckernas exegetik med hebreiska

Kurskod

EG0455

Kursbenämning

Moseböckernas exegetik med hebreiska

Kursbenämning (engelska)

Exegesis of the Pentateuch with Hebrew

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå A1N

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp exegetisk teologi, 7,5 hp EG0205 Introduktion i bibelhebreiska eller motsvarande samt ytterligare 15 hp i språklig exegetik Gamla testamentet.

Kursbeskrivning

Syfte
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets teologiska innehåll och tolkning med särskild inriktning på Pentateuken. Kursen riktar sig till studerande som har goda kunskaper i bibelhebreiska.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
– redogöra för det aktuella forskningsläget avseende Pentateuken,
– redogöra för och resonera kring de viktigaste dragen i Pentateukens teologiska innehåll,
– presentera resultaten i skrift på ett vetenskapligt godtagbart sätt,
– läsa, översätta och språkligt analysera ett antal texter på hebreiska från Pentateuken.

Moment
a) Pentateuken i aktuell vetenskaplig forskning.
b) Pentateukens teologi.
c) Text och kommentar till ett antal texter ur Pentateuken på hebreiska.

Examination

PM och aktivt deltagande vid eventuellt slutseminarium samt muntlig tentamen på hebreisk text med kommentar.

Lärare

Kursplanen fastställd

2020-03-20

Kurslitteratur

 

 Moment a):
Collins, John J. Introduction to the Hebrew Bible (third edition), Minneapolis: Fortress Press (2018), s 1-189 (189 sidor) Dalley, Stephanie, trans. “Atrahasis,” i Myths from Mesopotamia: Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others. Revised edition. Oxford: Oxford University Press, 2009 (9-38, 50-57; 38 s). 

Walton, John H. Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, 3:a uppl. Baker Academic, 2018 (47-187; 140 s)

Wikander, Ola, Enuma Elish: Det babyloniska skapelseeposet. Översättning från akkadiskan, med inledning och kommentarer av Ola Wikander, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005 (s 35-40; 6 s. Finns som pdf på Moodle. 

Moment b):
Clines, David J A, The Theme of the Pentateuch (JSOTS 10), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1986 eller senare (135 s). 

Collins, John J. Introduction to the Hebrew Bible (third edition), Minneapolis: Fortress Press (2018), s 1-189 (165 sidor) 

Craigie, Peter C, The Book of Deuteronomy (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans, 1976, ss 17–83 (32 s) 

Douglas, Mary, Leviticus as Literature, Oxford: Oxford University Press, 1999 (251 s) eller Grabbe, Lester L, Leviticus (OTG), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993 (109 s) eller Wenham, Gordon J, Numbers (OTG), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997 (121 s). 

Wenham, Gordon J, Genesis 1–15 och Genesis 16–50 (WBC 1 och 2), Waco: Word Books, 1987 och 1994 eller annan vetenskaplig kommentar till Genesis eller Exodus (c:a 200 s i urval). 

Moment c):
C:a 25 sidor hebreisk text (företrädesvis följande: Genesis 1:14:26; 15:16; 22:1-19; 28:1022; Exodus 1:13:22; 14:1-31; Leviticus 16:134; Numeri 21:4-9; 6:22-27; 22:22-41; Deuteronomium 5:16:25). 1 sida hebreisk text =25 sid svenska, motsv 375 s. 

= ca 1265 s 

 

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/02/EG-455-Mosebockernas-exegetik-2023.pdf

Äldre kursplaner