EN0101 Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna

Kurskod

EN0101

Kursbenämning

Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna

Kursbenämning (engelska)

Introduction to the New Testament, part 1: The Gospels and Acts

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Innehåll

Med förankring i aktuell forskning syftar den här kursen till att ge grundläggande kunskaper om Nya testamentets historiska och kulturella kontext, samt om evangeliernas och Apostlagärningarnas innehåll och teologiska karaktär. Utöver det ger kursen introducerande färdigheter i exegetisk metod.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för evangeliernas och Apostlagärningarnas innehåll.
 • uppvisa förståelse av isagogiska frågor.
 • översiktligt beskriva de historiska, kulturella och religiösa förhållandena i Nya testamentets omvärld.

Färdighet och förmåga

 • ge en analys av likheter och skillnader mellan de fyra kanoniska evangeliernas innehåll och teologi.
 • redogöra för och utvärdera olika teorier runt det litterära förhållandet
  mellan de fyra kanoniska evangelierna.
 • tillämpa grundläggande principer för exegetisk metod på nytestamentlig text på svenska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att integrera läsning och tolkning av antika texter med aktuell vetenskaplig forskning.
 • visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar av nytestamentliga texter.
 • Visa förmåga att använda biblioteksresurser till att införskaffa relevant kunskap.

Examination

Salskrivning och skriftliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2021-05-19

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Bibeln på svenska med noter och kartor i valfri översättning (175 s)
 • Dunn, James D. G. Jesus According to the New Testament. Grand Rapids:
  Eerdmans, 2019. S 1-97 (97 s)
 • Powell, Mark Allan. Introducing the New Testament: A Historical, Literary, and Theological Survey, 2 uppl. Grand Rapids: Baker Academic, 2018. S 17-229 (212 s)
 • Wright, Tom. Jesus helt enkelt: en ny bild av vem han var, vad han gjorde och hur det förändrar allt. Örebro: Libris, 2011. (310 s)
 • Kompendium: ca 100 sidor i urval av läraren

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/EN-101-Introduktion-till-NT-del-1-2022-1.pdf

Äldre kursplaner