EN0409 Johannesevangeliets exegetik med grekiska

Kurskod

EN0409

Kursbenämning

Johannesevangeliets exegetik med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Advanced Greek Exegesis: John’s Gospel

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

EN0101 Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna, EN202 Introduktion till Nya testamentet, del 2: Paulus, breven och Uppenbarelseboken, EG0101 Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna, EG0202 Introduktion till Gamla testamentet, del 2, uppsats inom exegtik på 7,5 hp samt 15 hp exegetik med grekiska eller motsvarande

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att kritiskt undersöka Johannesevangeliet på grekiska med sär- skild uppmärksamhet på teologiska frågor som texten väcker, samt att ge fördju- pade kunskaper i exegetisk metod och orientering om aktuell forskning

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• självständigt läsa och tolka huvudinnehållet i Johannesevangeliets grundtext
• förklara och problematisera huvuddragen i Johannesevangeliets teologi

Färdighet och förmåga
• självständigt analysera Johannesevangeliet på ett metodologiskt och hermeneutiskt medvetet sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera olika tolkningsalternativ
• relatera sina analyser till aktuell forskning i Johannesevangeliet
• visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar i studiet av historiska källor.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, hemskriv- ningar och/eller muntlig eller skriftlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-11

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
• Johannesevangeliets grundtext (80 sidor grekiska)
• 900-sidor sekundärlitteratur: språkliga hjälpmedel, lexikon, uppslagsverk,
vetenskapliga tidskrifts artiklar, kommentarer och monografier.

Litteraturen väljs i urval från listan nedan och i samråd med examinator:

Anderson, Paul N., Felix Just, och Tom Thatcher, red. John, Jesus, and History. 2 band. SBLSym 44. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007, 2009.
Ashton, John, Understanding the Fourth Gospel. Oxford: OUP, 2007.
Ashton, John (red), The Interpretation of John. Edinburgh: T & T Clark, 1997. Bauckham,Richard,TheTestimonyoftheBelovedDisciple:Narrative,History, and
Theology in the Gospel of John. Grand Rapids: Baker Academic, 2007. Bauckham, Richard och Carl Mosser (red), The Gospel ofJohn and Christian
Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
Bauckham, Richard. Gospel ofGlory: Major Themes in Johannine Theology.
Grand Rapids: Baker Academic, 2015.
Beasley-Murray, G R, John. Rev uppl. WBC. Thomas Nelson, 1999. Culpepper, R Alan, Anatomy ofthe Fourth Gospel : A Study in Literary Design.
Fortress, 1987.
Culpepper, R Alan (red), The Johannine Literature. Sheffield New Testament
Guides. Sheffield Academic, 2000
Hengel, Martin, The Johannine Question. Trinity International, 1989. Horsley, Richard, och Tom Thatcher. John, Jesus, and the Renewal ofIsrael.
Grand Rapids: Eerdmans, 2013.
Keener, Craig, The Gospel ofJohn: A Commentary 1–2. Hendrickson, 2003. Koester,CraigR.TheWordofLife:ATheologyofJohn’sGospel.GrandRapids:
Eerdmans, 2008. Köstenberger,AndreasJ.,ATheologyofJohn’sGospelandLetters:TheWord, the
Christ, the Son ofGod. Grand Rapids: Zondervan, 2009.
Köstenberger, Andreas J., John. BECNT. Grand Rapids: Baker Academic,
2004.
Malina, Bruce och Richard Rohrbaugh, Social-Science Commentary on the Gospel of
John. Fortress, 1998.
Martyn, J Louis, History and Theology in the Fourth Gospel. Rev uppl. Nashville:
Abingdon, 1979.
Michaels, J. Ramsey. The Gospel ofJohn. NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 2010. Moloney, Francis J. Love in the Gospel ofJohn: An Exegetical, Theological, and
Literary Study. Grand Rapids: Baker Academic, 2013.
O’Day, Gail R, The Gospel of John. The New Interpreter’s Bible band 9.
Abingdon, 1995, s 491–865.
Perkins, Pheme, The Gospel According to John. New Jerome Biblical
Commentary. Prentice Hall, 1990, s 942–985.
Rensberger, David, Johannine Faith and Liberating Community. WJK, 1988. Talbert, Charles H, Reading John: A Literary and Theological Commentary on the
Fourth Gospel and the Johannine Epistles. Reading the New Testament.
Crossroad, 1992.
Thompson, Marianne Meye. John: A Commentary. New Testament Library.
Louisville: Westminster John Knox, 2015.
Wahlde, Urban C. Von. The Gospel and Letters ofJohn. 3 band. Grand Rapids:
Eerdmans, 2011.
Westermann, Claus, The Gospel ofJohn in the Light ofthe Old Testament.
Peabody: Hendrickson, 1998.
Wiles, Maurice F, The Spiritual Gospel: The Interpretation ofthe Fourth Gospel in the Early
Church. Cambridge: CUP, 1960.

Annan litteratur kan väljas i samråd med examinatorn.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN-409-Johannesevangeliet-med-grekiska-2023.pdf

Äldre kursplaner