EN0436 Perspektiv på nytestamentlig teologi

Kurskod

EN0436

Kursbenämning

Perspektiv på nytestamentlig teologi

Kursbenämning (engelska)

Perspectives on New Testament Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi, varav minst 30 hp exegetisk teologi, inklusive 15 hp nytestamentlig grekiska.

Kursbeskrivning

Innehåll

a) problematisering av nytestamentlig teologi
b) enhet och mångfald inom Nya testamentet
c) fördjupning i ett tema i nytestamentlig teologi: kristologi

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
● Beskriva utvecklingen av den moderna forskningen om
nytestamentlig teologi.
● Redogöra för problem och brottningspunkter inom aktuell forskning
runt nytestamentlig teologi.
● Skildra nytestamentlig teologis innehåll i dialog med aktuell
forskning.

Färdighet och förmåga

● I dialog med aktuell forskning redogöra för och kritiskt granska
vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar med
anknytning till studiet av nytestamentlig teologi.
● I arbete med grundtexten, självständigt analysera, presentera och
diskutera valda specialområden inom nytestamentlig teologi.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● Reflektera runt skillnaden mellan nytestamentlig teologi(er) och de
redogörelser som modern forskning kan skapa av den.
● Reflektera runt betydelsen av kunskapsteoretiska ramverk för
historieskrivning, med särskilt fokus på nytestamentlig teologi.
● Visa hermeneutisk förmåga att göra relevanta sociologiska och
historiska kontextualiseringar i studiet av historiska källor.

Examination

Examination sker genom analytiska hemskrivningar och litteraturseminarier. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-02-24

Kurslitteratur

Moment A (460 s)
*Bockmuehl, Markus. Seeing the Word: Refocusing New Testament
Study. Studies in Theological Interpretation. Grand Rapids: Baker
Academic, 2006. (220 s)
Hengel, Martin. “Tasks of New Testament Scholarship”. Bulletin for Biblical Scholarship 6 (1996) 67-86. (20 s)
Rowe, C. Kavin och Richard B. Hays. “Biblical Studies.” I The Oxford Handbook of Systematic Theology, red. John Webster, Kathryn Tanner och Iain Torrance, s 435–55. Oxford: Oxford University Press, 2007. (20 s)
*Rowland, C. och C. Tuckett, red. The Nature of New Testament Theology. S 75-92, 109-157, 231-305. Oxford: Blackwell, 2006. (135 s)
Sandys-Wunsch, John, och Laurence Eldredge. “J. P. Gabler and the Distinction between Biblical and Dogmatic Theology: Translation, Commentary, and Discussion of His Originality.” Scottish Journal of Theology 33 (1980): 133–58. (25 s)
Stendahl, Krister. “Biblical Theology, Contemporary”. Interpreter’s Dictionary of the Bible 1:418-432. Nashville: Abingdon, 1962. (15 s)
Thielman, Frank. “The Theology of the New Testament: The Basic Questions”, s 19-42 i Theology of the New Testament: A Canonical and Synthetic Approach. Grand Rapids: Zondervan, 2005. (24 s)

Moment B (560 s)
*Dunn, James D.G. Unity and Diversity in the New Testament: An Inquiry
into the Character of Earliest Christianity. 3:e uppl. London: SCM,
2006. Utdrag (300 s)
*Räisänen, Heikki. Beyond New Testament Theology: A Story and a Programme. London: SCM, 1990. (140 s)
Thielman, Frank. Theology of the New Testament: A Canonical and Synthetic Approach. Grand Rapids: Zondervan, 2005. S 19-42, 181-216, 438-479, 681-725. (110 s)

Moment C (ca 330 s)
Här följer förslag på litteratur för temat “kristologi”
Bauckham, Richard. “God Crucified”. S 1-59 i Jesus and the God of Israel. Milton
Keynes: Paternoster, 2008. (60 s)
Bultmann, Rudolf. “Christ’s Death and Resurrection as Salvation-occurrence”,
kap 33 i Theology of the New Testament. New York: Scribners, 1951. (15 s) Capes, David B. “New Testament Christology”, s 161-180 i The State of New Testament Studies: A Survey of Recent Research, red Scot McKnight och Nijay K Gupta. Grand Rapids: Baker Academic, 2019. (20 s)
Childs, Brevard S. “Christ the Lord”, s 452-483 i Biblical Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the Christian Bible. Minneapolis:
Fortress, 1992. (30 s)
Eklund, Rebekah. “Jesus of Nazareth”, s 139-160 i The State of New Testament
Studies: A Survey of Recent Research, red Scot McKnight och Nijay K Gupta.
Grand Rapids: Baker Academic, 2019. (20 s)
Gathercole, Simon J. “Paul’s Christology”, s 172-186 i The Blackwell Companion
to Paul. Red. S. Westerholm. Oxford: Blackwell, 2011. (15 s) Hagner, Donald S. The New Testament: A Historical and Theological
Introduction. Grand Rapids: Baker, 2012. S 307-322, 394-409. (30 s) *Hooker, Morna D. Not Ashamed of the Gospel: New Testament
Interpretations of the Death of Christ. Grand Rapids: Eerdmans,
1994. (135 s)
Schüssler Fiorenza, Elisabeth. In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins. 2:e uppl. London: SCM, 1995. S 105-154. (50 s)

=1350 sidor

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/EN-436-Perspektiv-pa-NT-teologi-2022.pdf

Äldre kursplaner