ET0402 Exegetisk hermeneutik

Kurskod

ET0402

Kursbenämning

Exegetisk hermeneutik

Kursbenämning (engelska)

Biblical hermeneutics

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad

Förkunskapskrav

Godkänd kandidatuppsats i teologi.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till (1) att orientera den studerande i hermeneutisk teori och
analys från en rad olika perspektiv, (2) att fördjupa den studerandes kunskap
om historiskkritisk exegetisk metod, och (3) att rusta studenten för att
tillämpa även andra postmoderna exegetiska metoder.

Förväntade studieresultat:
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
 redogöra för och diskutera hermeneutikens problemställningar och
historiska utveckling,
 kritiskt och självständigt diskutera olika hermeneutiska modellers
tolkningsmöjligheter och -begränsningar,
 redogöra för hermeneutikens och tolkningens relevanta samhälleliga och
etiska aspekter.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd kurs.

Lärare

Kursplanen fastställd

2021-03-09

Kurslitteratur

Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer
philosophischen Hermeneutik. 7:e uppl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.
Obs! Översättning finns till svenska och engelska. (50 s i urval)
Mbuvi, Andrew. ”African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging
Discipline.” Currents in Biblical Research 15 (2017): 149–178. (30 s) PDF på
Moodle.
Osborne, Grant R., The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction
to Biblical Interpretation. Revd uppl. Downers Grove: InterVarsity Press,
2007. (70 s i urval)
Patte, Daniel. Ethics of Biblical Interpretation: A Reevaluation. Westminster
John Knox, 1995. (150 s)
Porter, Stanley E. och Matthew R. Malcolm, red. The Future of Biblical
Interpretation: Responsible Plurality in Biblical Hermeneutics. Leicester:
IVP Academic, 2013. (160 s)
Schüssler Fiorenza, Elisabeth. ”The Ethics of Biblical Interpretation:
Decentering Biblical Scholarship”. JBL 107 (1988) 3–17. (14 s) PDF på
Moodle.Thiselton, Anthony. Hermeneutics: An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans,
2009. (350 s).
Vanhoozer, Kevin J. “Truth”. S 818-823 i Dictionary for Theological
Interpretation of the Bible. London: SPCK, 2005. PDF på Moodle.
Walter, Dietrich och Ulrich Luz, red. The Bible in a World Context: An
Experiment in Contextual Hermeneutics. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
(85 s)
Wright, Chris. “Christ and the Mosaic of Pluralisms.” S 71-99 i Global
Missiology for the 21st Century: The Iguassu Dialogue. Red. W. D. Taylor.
Grand Rapids: Baker Academic, 2000. (15 s) PDF på Moodle.
Young, Frances M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture.
Grand Rapids: Baker Academic, 2002. (118 s i urval)
Litteratur i anslutning till den uppgifter/PM (i samråd med examinator) (200-
300 s)
Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/ET-402-Exegetisk-Hermeneutik.pdf

Äldre kursplaner