ET0415 Magisteruppsats i exegetisk teologi

Kurskod

ET0415

Kursbenämning

Magisteruppsats i exegetisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Master's Thesis in Exegetical Theology (One Year Master’s Degree)

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp nytestamentlig grekiska eller bibelhebreiska samt 15 hp på avancerad nivå inom exegetisk teologi, samt TM0401 Metoder och teoritraditioner inom teologi eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Genom utarbetandet av en akademisk uppsats, samt opponera på en annan sådan uppsats, ska den studerande få möjlighet att vetenskapligt bearbeta ett exegetiskt eller bibelteologiskt tema och argumentera för relevanta slutsatser.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • självständigt identifiera och formulera en problemställning inom
  ämnesområdet exegetisk teologi och självständigt behandla den i
  uppsatsform med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner,
 • söka, tolka och kritiskt granska för problemställningen relevant
  material,
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser
  och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa,
 • analysera, bedöma och diskutera annan uppsats eller likvärdigt ar-
  bete inom ämnesområdet.

Moment

a) Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den stu- derande självständigt en problemställning inom ämnesområdet exe- getisk teologi.
b) Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatssemi- narium.
c) I kursen ingår att analysera, bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat likvärdigt arbete.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier/handledningstillfällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen och opposition av andra studen- ters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandled- ningen. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinat- ionstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-11-27

Kurslitteratur

Johannelunds PM ”Uppsatsskrivande och opponerande”, 2018. (28 s)

Litteratur för uppsatsen fastställs av kursansvarig i vart enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/ET0415-Magisteruppsats-i-exegetisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner