ET0524 Fördjupningskurs i exegetisk teologi

Kurskod

ET0524

Kursbenämning

Fördjupningskurs i exegetisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in Exegetical Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

180 hp i teologi, varav minst 45 hp exegetisk teologi. Språkkrav kan tillkomma, beroende påinriktning.

Kursbeskrivning

 

Innehåll
Kursen syftar till att fördjupa kunskapen inom något ämnesområde i exegetisk teologi.Litteratur och ämnesområdets avgränsning väljs i samråd med handledare.

Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

Kunskap och förståelse

  • kunna (vid språklig inriktning utifrån grundtexten) tolka och analysera bibeltext på ettteoretiskt och metodologiskt medvetet sätt uppvisa fördjupade sakkunskaper inom ett valt ämnesområde uppvisa en god kännedom om olika forskningstraditioner och perspektiv

Färdighet och förmåga

  • kunna analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur inom ett valt ämnesområde uppvisa förmåga att självständigt, självkritiskt och konstruktivt formulera relevanta frågori förhållande till ämnesområdet uppvisa förmåga att i skrift och tal kommunicera om det valda området på såväl akademisksom icke-akademisk nivå.
  • kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • konstruktivt kunna arbeta med och kritiskt förhålla sig till egna resultat och slutsatser.
  • kunna visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska och exegetiskaställningstaganden för individ, kyrka och samhälle.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination Examination sker genom regelbundna redovisningar (muntliga och/eller skriftliga) förhandledare och/eller vid gemensamma seminarier. En större, skriftlig slutinlämning kantillkomma. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära enannan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-02-01

Kurslitteratur

 

Ca 1800 sidor. Bestäms i överenskommelse med kursansvarig och/eller handledare.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/09/Litteraturseminarium-i-exegetisk-teologi-_-75-hp-_-ET0524.pdf

Äldre kursplaner