HS0201 Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi

Kurskod

HS0201

Kursbenämning

Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Pastoral Theology and Pastoral Psychology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att forma en teologiskt och psykologiskt förankrad förståelse ochbas för den kyrkligt inriktade praktiska teologin. Själavård utgör kursens”fallstudium” utifrån en praktisk teologisk horisont vilket innebär att studentenintroduceras till en historisk och nutida förståelse för själavårdens identitet, måloch funktion i förhållande till den moderna psykologins och religionspsykologinsteoribildningar. Frågor om människosyn så som den kommer till uttryck iteologisk antropologi och utvecklingspsykologi och socialpsykologiska processerägnas väsentlig uppmärksamhet. Likaså diskuteras hur människors religiösa tros-och gudsuppfattning kan förstås och gestaltas över tid i religiösa miljöer.Studenten får del av grundläggande skeenden i forskningen relaterad till de olikaberörda fälten.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

– Redogöra för huvuddragen i den kristna själavårdens historiska kontinuitet ochvariation i förhållande till några av den moderna psykologins ochreligionspsykologins teoribildningar
– Definiera själavårdens unika syfte och mål samt diskutera detta utifrån aktuellforskning och strömningar i tiden

Färdighet och förmåga

– Identifiera och beskriva grundläggande processer i livet och värdera hur dessarelaterar till människors psykologiska och religiösa utveckling i personlighet,identitet, kognition, moral och etik i konkreta situationer.
– Beskriva och tillämpa några centrala religionspsykologiska teorier omreligiositet och guds- och trosuppfattning i olika åldrar.
– Använda familjesociologiska redskap för att på ett grundläggande sätt kunnaanalysera religiösa miljöer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Redogöra för några psykologiskt och teologiskt grundade teorier ommänniskosyn och urskilja dess likheter, skillnader och konsekvenser. 

Urskilja och värdera sociala processer i religiösa miljöer med tanke på omdessa kan leda till ökad eller minskad funktionalitet.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligteller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM förexaminationsföreskrifter och betygskriterier .

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-05-27

Kurslitteratur

 Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Balswick, Jack O., Pamela Ebstyne King and Kevin S. Reimer. The Reciprocating Self: Humandevelopment in theological perspective, 2ed., Downers Grove: IVP Academic, 2016, (241 s.).

Geels, Anton och Owe Wikström. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin,Stockholm: Natur & Kultur Akademisk, 2017, s. 15-25, 49-72, 89-110, 119-156 (s. 89)

Okkenhaug, Berit. Själavård – en grundbok, Örebro: Libris 2004, 58-120,197-280, (s. 135).

Peterson, Eugene H. Five Smooth Stones for Pastoral Work, Grand Rapids: Wm.B. Eerdmans Publ.Co., 1992, (100 s.).

Sundberg, Lars-Göran. En introduktion till själavårdslandskapet, Skellefteå: Artos, 2024, (s. 9-238)(s. 221).

Edsninger, Olof. ”Varför stannar våra unga vuxna?”, Teologi & Ledarskap, (4) 2020, (s. 46-51).

Totalt antal sidor: 790

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/Plan-HS0201-Grundkurs-i-pastoral-teologi-och-pastoral-psykologi.pdf

Äldre kursplaner