HS0252 Själavård i kris och utsatta situationer

Kurskod

HS0252

Kursbenämning

Själavård i kris och utsatta situationer

Kursbenämning (engelska)

Pastoral care in the context of crisis and vulnerability

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

HS0201 Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi 7,5 hp, ellermotsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om förståelse av de själavårdsprocesser som relaterar till krissituationer och/eller då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta situationer. Kursen belyser kris och utsatthet ur såväl psykologiskt som teologiskt perspektiv liksom de processer och interventioner som är vanligt förekommande i mötet med den utsatta konfidenten. Existentiella frågeställningar som aktualiseras i krissituationer diskuteras liksom kyrkans historiska och nutida roll för att meningsskapande rit och sammanhang för människor i utsatta situationer.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● Redogöra för och kritiskt reflektera över teoribildningar kring krisens och utsatthetens kännetecken och speciella karakteristik
● Redogöra för och reflektera över existentiella dimensioner och teologiska teman som knyter an till människors utsatthet
Färdighet och förmåga
● Urskilja och beskriva processer som kännetecknas av att människor befinner sig i kris och utsatthet där existentiellt utsatta lägen.
● Kunna beskriva och initiera grundläggande steg för att utifrån kyrklig kontext möta människor i kris och utsatta situationer
● Urskilja och diskutera kyrkliga riters relevans och lämplighet för olika situationer relaterande till kris och utsatthet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● Urskilja och bedöma en konfidentens existentiella frågeställningar i dennes utsatthet utifrån teologiska och psykologiska parametrar samt visa känslighet inför de varierande behov av stöd till sitt ”symboliska universum” som förestår.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjor. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-05

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Dyregrov, Atle och Kari. Det sociala nätverkets stöd vid plötslig död: när livet
måste gå vidare. Lund: Studentlitteratur, 2008, (293 s.).
alt.: Socialt netverksstötte ved brå död. Fagbokforlag, 2008.
alt.: Effective Grief and Bereavement Support. Jessicca Kinsley
Publ., 2008.
Stone, Howard W. Crisis Counseling, 3 ed. Minneapolis: Augsburg Fortress, 2009,
(128 s.).
Swinton, John. Raging with Compassion: Pastoral Responses to the Problem of
Evil. Grand Rapids: Eerdmans, 2007, (264 s.).
Van Deusen Hunsinger, Deborah. Bearing the Unbearable: Trauma, Gospel and
Pastoral Care. Grand Rapids: Eerdmans, 2015, (115 s.).
Viorst, Judith. Necessary Losses: The Loves, Illusions, Dependencies, and
Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to Grow. New
York: Fireside Books, 1998, (447 s.).
Weaver, A.J., L.T. Flannelly, J.D. Preston. Counseling Survivors of Traumatic
Events: A Handbook for Pastors and other Helping Professionals. Nashville:
Abingdon Press, 2003, (15 s. Pdf).

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HS0252-Sjalavard-i-kris-och-utsatta-situationer.pdf

Äldre kursplaner