HS0353 Familje- och relationsstödjande själavård

Kurskod

HS0353

Kursbenämning

Familje- och relationsstödjande själavård

Kursbenämning (engelska)

Family and relationship ministry in the church context

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Minst 60 hp på grundnivå inklusive HS 201 Grundkurs i pastoral teologi och psykologi eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen belyser förståelsen av äktenskap, familj och relationer utifrån teologisk antropologi och familjesystemisk psykologi i historia och nutid. Studenten orienteras i hur ett relationssystem fungerar med dess dynamik samt hur dessa system kan interagera i en värdebaserad församlingskontext. En del av kursen ägnas också åt att diskutera forskningen kring funktionella vs. dysfunktionella relationer samt med vilka verktyg man på grundläggande sätt salutogent kan stödja och bistå en relations konstruktiva utveckling och resiliens.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Översiktligt redogöra för den kristna kyrkans teologiska bas för äktenskap, familj och relationstänkande i historia och nutid
 • Redogöra för grundläggande faktorer för ett relationssystems funktionalitet och resiliens sett ur systempsykologiskt perspektiv
 • Redogöra för några viktiga verktyg för arbetet med äktenskap, familj och relationer i allmänhet i kyrkans kontexter.

Färdighet och förmåga

 • Identifiera och särskilja faktorer som påverkar ett relationssystems funktionalitet
 • Urskilja och reflektera över intersektionella faktorer som påverkar interpersonella relationer
 • Urskilja och välja bland några lämpliga interventioner för salutogent stöd
  respektive krishantering i relationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska och värdera teologiska och psykologiska relationskoncept
  som relaterar till äktenskap och familj
 • Identifiera aspekter av och värdera hur kulturella och ideologiska svängningar påverkar relationsbyggande i värdebaserad miljö
 • Utifrån teologiska och psykologiska redskap värdera relationers och värdebaserade miljöers destruktiva respektive konstruktiva dimensioner

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-03

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Ahrne, Göran, Christine Roman och Matz Franzén, Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till 2000-talet, Bokförlaget Korpen, 2008, (sid. 111-162).

Balswick, Jack O., Judith K. Balswick and Thomas W. Fredrick, The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home, Baker Publishing, 2021. (400 sid).

Sundberg, Lars-Göran och Christina Sundberg, Dela livet hela livet: handbok för äktenskap på väg. Libris, 2008. (190 sid.).

Walsh, Froma, Strengthening Family Resilience, Guilford Publications, 2011, (sid. 3-63; 181-216; 251-287; 318-354).

Wrangsjö, Björn och Ingegerd Wirtberg, Familjer och livscykeln. Lund: Studentlitteratur, 2019. (180 sid.)

Totalt, antal sidor: 988

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HS0353-Familje-och-relationsstodjande-sjalavard-i-forsamlingskontext.pdf

Äldre kursplaner