PK0203 Själavård 1

Kurskod

PK0203

Kursbenämning

Själavård 1

Kursbenämning (engelska)

Counseling 1

Kursens poäng

0

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

-

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att studenten med viss systematik skall ges tillfälle
att lära känna sig själv och sin egen livsresa samt reflektera över
denna och vad den i nuläget innebär som blivande själavårdare.

Förväntade studieresultat:
Den studerande ska kunna:
 Se sitt liv som en sammanhängande berättelse som gestaltats
över tid utifrån olika kontexter,
 redogöra för väsentliga utvecklingspsykologiska huvudstråk i
sitt eget liv,
 reflektera över olika faktorer, smärtsamma så väl som
glädjefyllda, som påverkat den egna livsgestaltningen,
 identifiera och reflektera över något eller några teologiska
teman som relaterar till den egna livsutvecklingen,
 identifiera områden i det egna livet som är i behov av
bearbetning och växt,
 reflektera över vad det innebär att ha sitt liv som
resonansbotten för en själavårdande funktion.

Examination

Aktivt lektionsdeltagande, självbeskrivning i skriftligt format (PM- liknande).

Lärare

Kursplanen fastställd

2009-06-09

Kurslitteratur

Nouwen, Henri med Michael J. Christensen och Rebecca J. Laird,
Med hela ditt hjärta: Livsråd och erfarenheter från en andlig
vägledare, Örebro: Libris, 2006, ss 59-72 (pdf)
Scazzero, Peter, The Emotionally Healthy Church: A Strategy
for Discipleship that Actually Changes Lives. Grand Rapids,
Zondervan, 2003.
Alex Schulman, Bränn alla mina brev, Bookmark förlag, 2019, ss14-
21 (pdf).
Referenslitteratur
Cullberg, Johan, Kris och utveckling, 5e omarbetade och utökade
utgåvan, Natur och Kultur, 2006.

2
Malony, H. Newton and David W. Augsburger, Christian Counseling:
An Introduction, Abingdon Press, 2007, ss 42-49
McGoldrick, Monica and Betty Carter, Self in Context- The
Individual Life Cycle in Systemic Perspective. Kapitel 2 i
The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and
Social Perspectives,3 NewYork: Allyn and Bacon 2006. I urval.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner