SD0201 Dogmatik

Kurskod

SD0201

Kursbenämning

Dogmatik

Kursbenämning (engelska)

Christian Doctrine

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror, med visst fokus på den lutherska traditionen.

Följande områden inom dogmatiken introduceras:

a) Dogmatikens inledningsfrågor
b) Uppenbarelse och helig skrift
c) Skapelsen och naturvetenskaperna
d) Gud och treenigheten
e) Människan och synden
f) Kristus och frälsningen
g) Den helige Ande
h) Kyrkan och sakramenten
i) De yttersta tingen
j) Viktiga teologer ut dogmatikens historia
k) Dogmatiken och samtiden

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva innehållet i och betydelsen av dogmatikens inledningsfrågor;
 • beskriva det grundläggande innehållet i centrala läropunkter i kristen teologi;
 • beskriva vad som kännetecknar typiska lutherska positioner i några centrala frågor i jämförelse med andra konfessioner;
 • visa en grundläggande kunskap om teologiska bidrag från några av de viktigaste teologerna ur dogmatikens historia;
 • översiktligt beskriva några forskningsområden inom dogmatik.

Färdighet och förmåga

 • visa sambandet mellan olika ställningstaganden i dogmatikens inledningsfrågor och utformningen av en dogmatik;
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt argumentera i dogmatikens frågor, både i tal och skrift;
 • relatera grundläggande samband mellan olika teologiska ställningstaganden och pastoral praxis;
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ta ett första steg i att kritiskt analysera, jämföra och värdera alternativa dogmatiska argument och ståndpunkter;
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
 • visa grundläggande förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle;
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examination.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-01-23

Kurslitteratur

För all litteratur i denna kurs gäller att annan upplaga än den angivna kan väljas.

Hegstad, Harald
2015 Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk, Oslo: Luther Forlag (291 s).

eller

Hegstad, Harald
2018 God, the World and Hope. An Introduction to Christian Dogmatics, Eugene Oregon: Wipf & Stock (285 s).

eller

Henriksen, Jan-Olav
2014 Guds virkelighet. Huvudtrekk i kristen dogmatikk, Oslo: Luther Forlag (285 s).

Johnston, Derek
2008 A Brief History of Theology. From the New Testament to Feminist Theology, London: Continuum (290 s).

eller

Reeves, Michael
2015 Introducing Major Theologians. From the Apostolic Fathers to the Twentieth Century, Illinois: InterVarsity Press (330 s).

eller

Reeves, Michael
2016 Theologians You Should Know, An Introduction: From the Apostolic Fathers to the 21st Century, Illinois: Crossway books (334 s).

Westerlund, Katharina
2007 ”Antropologi och eskatologi”, i Systematisk teologi – en introduktion (red Martinsson, Mattias m fl), Stockholm: Verbum, s 145-166.

Woodhead, Linda
2014 ”Christianity: A Very Short Introduction”, Oxford: Oxford University Press (144 s).

Några artiklar kan tillkomma (ca 50 s).

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-SD0201-Dogmatik.pdf

Äldre kursplaner