SH0302 Svenska kyrkans tro och liv – del 1

Kurskod

SH0302

Kursbenämning

Svenska kyrkans tro och liv – del 1

Kursbenämning (engelska)

Faith and Life of the Church of Sweden – part 1

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå,

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp, SD 101 Dogmatik (eller motsvarande) 7,5 hp, HK 210 Svensk kyrko- och väckelsehistoria (eller motsvarande) 7,5 hp. I samtliga fall gäller att nämnda kurser skall vara genomförda med minst godkänt resultat.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess
konsekvenser för kyrkans verksamhet och människors vardagsliv – exemplet
Svenska kyrkan i dagens svenska samhälle. Kursen innehåller två moment:
a) Svenska kyrkans bekännelse och teologi
b) Kyrkoordningen och kyrkans verksamhetsformer i dag: kyrkoordningens fyra
uppgifter (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), sätt att utveckla
församlingsliv, kyrkans roll i det svenska samhället, förhållandet frivilliga –
anställda

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
 beskriva Svenska kyrkans och EFS identitet utifrån dess bekännelse och
teologi
 återge Svenska kyrkans historiska och organistoriska struktur
 Regöra för Svenska kyrkan i ekumenisk beslyning
Färdighet och förmåga
 Resonera kring olika modeller för kyrkligt arbete samt att kunna dra
slutsatser angående relevans och konsekvenser för dagens kyrkoarbete
 Behandla teologiska frågor med grundläggande filosofiska verktyg som
argumentations- och begreppsanalys.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 Kunna problematisera och reflektera kring utvecklingen av teologiska
traditioner och pastoral utmaningar i Svenska kyrkan och EFS.
 kritiskt granska, tolka och värdera olika modeller för församlingsarbete
och ledarskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-05

Kurslitteratur

Appelqvist, Tomas ”The Vitality of Lutheran Liturgy: Sacramentum and Sacrificium in Swedish Liturgical Renewal” i Celebrating Lutheran Music Scholarly Perspectives at the Quincentenary. Maria Schildt, Mattias Lundberg and Jonas Lundblad (eds.), Studia Musicologia Upsaliensia. Uppsala: Uppsala universitet, 2019, ss. 281-295. (Finns på moodle)

Biskopsbrev (väljs i samråd med lärare) (50-100 ss): https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev

Borgåöverenskommelsen. Pdf (24 s) (Finns på moodle)

Dop, nattvard och ämbete: Grunddokument för samtal om kyrkans enhet, Sveriges kristna råds skriftserie nr. 20. Pdf. (55 s) (Finns på moodle)

Eckerdal, Erik, ”Samspelet mellan ekumenik och kyrkorätt”, i Nordenstorm, Leif (red), Med god ordning och efter Guds vilja: En antologi om kyrkorätt, Skellefteå: Artos, 2019, ss. 261–307 (Finns på moodle)

Ekstrand, Thomas, Folkkyrkans gränser, Stockholm: Verbum, 2002, (165 ss.) (Finns på moodle)

EFS Riktlinjer, 2012. Pdf. (36 ss.) www.efs.nu

Ekström Sören, 2015. Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation. Uppsala: Svenskakyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (175 ss.) (Finns på moodle)

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Antagen av Svenska kyrkan 2017. Del 1. Stockholm: Verbum, 2018. Pdf. (i urval ca 50 ss) (Finns på moodle)

Kyrkoordning för Svenska kyrkan (senaste utgåvan i urval). Pdf. (45 s) (Finns på moodle)

Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan. Pdf. (3 s)

Gassmann, Günther & Hendrix, Scott (2017). För Kristi skull: introduktion till de Lutherska bekännelserna. Skellefteå: Artos & Norma, (ca 200). (Eller i engelsk utgåva The Lutheran Confessions av samma författare.)

Struktur, historia och organisation: https://www.svenskakyrkan.se/organisation

Rosenius, Marie, ”Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning Perspektiv på ordo som ecklesiologisk” i Det kyrkliga språket i teori och praxis. Studia Theologica Practica Umensia. Marie Rosenius (redaktör), Umeå: Umeå universitet, 2017 ss. 31-50. (Finns på moodle)

Söderlund, Rune, m.fl.: Confessio Augustana. Nyöversatt och kommenterad, Uppsala: EFS-Budbäraren, 2018. (i urval ca 100 ss)

Kompendium om ca 50 ss tillhandahålls vid kursstart.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner