ST0201 Uppsats i systematisk teologi

Kurskod

ST0201

Kursbenämning

Uppsats i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Independent essay in systematic theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Genom att skriva uppsats, samt opponera på en annan uppsats, ska den studerande
få möjlighet att på ett grundläggande sätt vetenskapligt bearbeta en systematisk
teologisk frågeställning och argumentera för relevanta slutsatser. Kursen innhåller
följande moment:
A. Introduktion med metodgenomgång
B. Materialinsamling och uppsatsskrivande.
C. Framläggande av samt opposition på uppsats.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
– redogöra för grundläggande metodologiska och teoretiska frågor som
rör uppsatsskrivande inom systematisk teologi

Färdighet och förmåga
– självständigt kunna söka och välja relevant litteratur för arbetet
– självständigt lägga upp en realistisk plan för det egna arbetet och
metodiskt bearbeta den valda frågeställningen
– skriftligt formulera sig i uppsatsen genom ett eget, bearbetat
analysspråk
– försvara sin uppsats på ett vetenskapligt sätt
– genomföra en konstruktiv opposition på en medstudents arbete
– leda diskussionen på ett uppsatsseminarium
Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa grundläggande förmåga att självständigt urskilja och formulera en
frågeställning omkring ett vetenskapligt problem, som grund för en
vetenskaplig uppsats.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-10

Kurslitteratur

Kompendium: Uppsatsskrivande och opponerande: Några råd och anvisningar,

Uppsala: Johannelund 2018
Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/ST0201-Uppsats-i-systematisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner