HK0203 Missionens historia, teologi och praktik

Kurskod

HK0203

Kursbenämning

Missionens historia, teologi och praktik

Kursbenämning (engelska)

The history, theology and practice of Christian mission

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

HK0102 Kyrkohistoria – en introduktion (7,5 hp) eller motsvarande

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig en grundläggande kunskap om missionens globala historia, teologiska utgångspunkter, samt nutida metoder och förhållningssätt.
Kursen belyser även kristen mission ur ett antal perspektiv: mission som mötet mellan kristendom och andra religioner, kyrkornas arbete kring fattigdom, social rättvisa och miljöansvar. Kursen som helhet syftar till att utveckla reflektion kring dagens mångreligiösa och mångkulturella samhälle.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • identifiera och förklara utvecklingslinjer i kristendomens globala
    mission.
  • översiktligt redogöra för svenska missionsinitiativ ca 1850-2015.
  • ange några missionsteologiska utgångspunkter och praktiska
    förhållningssätt i kyrkors missionsarbete
  • identifiera, belysa och kritiskt värdera olika typer av internationell
    mission och socialt arbete.

Moment

a) En översikt av kristendomens mission (ca 1500-2015) och ställning idag.
b) Svensk mission i ca 1850-2015.
c) En översikt av missionsteologi i historia och nutid.
d) En orientering kring några centrala områden – mission som:
evangelisation, kontextualisering, rättvisa för fattiga, fredsarbete,
religionsmöte samt omsorg om miljö.

Examination

Moment a och b redovisas genom en skrivning samt ett landsstudium. Moment c och d redovisas genom en skrivning och examinerande seminarieövningar.

Lärare

Torbjörn Larspers

Kursplanen fastställd

2019-05-24

Kurslitteratur

Moment a:

Jacobsen, Douglas: The World’s Christians. Who they are, Where they are, and How they got there. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. (380 s)

Moment b:
Sarja, Karin: “Gå ut och gör alla folk till lärjungar – om svensk mission”, i Sveriges Kyrkohistoria, Vol. 7, s 340-352. Stockholm: Verbum, 2003.

Dessutom läses ca 250 sidor vald text ang något av de följande samfundens missionshistoria:
Det stora uppdraget. EFS mission 1866-2016. Red. Klas Lundström &
LarsOlov Eriksson. Uppsala: EFS läser. Tecken i tiden – om Svenska kyrkans mission 1974-2004. Red. Gunhild
Winqvist. Uppsala: Svenska kyrkan 2004.
Alvarsson, J-Å: ”Från kaffeplantage till tv-studio”, s. 134-187 i Claes Waern, Red.: Pingströrelsen. Del 2: Verksamheter och särdrag under
1900-talet. Libris, 2007.
Vingren, Ivar & Nyberg, Gunilla: Det började i Pará. Svensk pingstmission i Brasilien. Pingströrelsens informationscentrum,
Stockholm, 1994.
Janzon, Göran, m.fl.: I ord och handling. Om Evangeliska Frikyrkans mission i Afrika under 120 år. Votum & Gullers förlag, 2013.
Moment c och d:
Kirk, Andrew: Vad är mission? Örebro: Libris 1999. (245 sid.)
Texter för seminarieövningar ca 50 sidor.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/03/HK-203-Missionens-historia-teologi-och-praktik.pdf