HK0210 Svensk kyrko- och väckelsehistoria, 1700-2000

Kurskod

HK0210

Kursbenämning

Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000

Kursbenämning (engelska)

Swedish church history and revival movements ca 1700-2000

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

30 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll

Målet för kursen är att studenten på ett integrerat sätt skall kunna förstå och tolka svensk kyrkohistoria och svenska väckelserörelser under perioden ca 1700-2020 med särskild hänsyn till samhällsutvecklingen och historisk kontext.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • göra en sammanfattande beskrivning av svensk kyrkohistoria och svenska väckelserörelser ca 1700-2020
  • ge exempel på viktiga aktörer i svensk kyrkohistoria och svenska väckelserörelser och vilka bidrag dessa gestalter har gett till svenskt församlingsliv

Färdighet och förmåga

  • jämföra och kategorisera olika typer av ställningstaganden och praxis i svensk kyrkohistoria och svenska väckelserörelser under perioden ca 1700-2020

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • på ett konstruktivt sätt kunna diskutera Svenska kyrkans och olika
    väckelserörelsers agerande i skilda situationer

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. Kan preciseras vid behov. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-01-23

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Berntson, Martin: ”Från medeltidens slutskede till enhetskyrkans begynnande upplösning
c:a 1470-1809” i Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk kyrkohistoria. Martin Berntson,
Bertil Nilsson & Cecilia Wejryd. Artos Norma Bokförlag 2012, (sid. 200−239)

Wejryd, Cecilia: ”Från enhetssamhälle till mångreligiöst samhälle (1809-ca 2000)” i Kyrka i
Sverige. Introduktion till svensk kyrkohistoria. Martin Berntson, Bertil Nilsson & Cecilia
Wejryd. Artos Norma Bokförlag 2012, (sid 243−368)

Bexell, Oloph: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Sveriges kyrkohistoria 7. Huvudred.
Tegborg, Lennart, Verbum 2003 (400 sid.)

Aronson, Torbjörn & Brodd, Sven-Erik: Kyrkans många ansikten. Kyrkor och ecklesiologier i
världen och Sverige. 2021 (Kursmaterial som laddas upp som PDF i kursportalen), 90s

Aronson, Torbjörn: ”Tillväxten av nya pentekostala församlingar i Sverige 1974−2020”, i
Jan-Åke Alvarsson, red.: Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet, Artos Norma
Bokförlag, 2021, 49s (Artikeln laddas upp som PDF i kursportalen)

I detta tecken. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856−2006, EFS läser 2006, s 9-86
(erhålles av läraren vid kursstart)
Litteratur om valfri enskild väckelsehistorisk/kyrkohistorisk gestalt, 200 s (val tillsammans
med lärare)
Kompendium texter och bilder ca 150 s (erhålles av läraren som pdf vid kursstart)

Litteratur om valfri enskild väckelsehistorisk/kyrkohistorisk gestalt, 200 s (val tillsammans med lärare)

Kompendium texter och bilder ca 150 s (erhålles av läraren som pdf vid kursstart)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HK0210-Svensk-kyrko-och-vackelsehistoria-1700-2000.pdf

Äldre kursplaner