HK0252 Det heliga landet i historia och nutid

Kurskod

HK0252

Kursbenämning

Det heliga landet i historia och nutid

Kursbenämning (engelska)

The Holy Land in Historical and Contemporary Perspectives

Kursens poäng

2,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Minst 30 hp teologi eller religionsvetenskap.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att ge:

● kunskap om bibliska platser och om arkeologi som historiskt verktyg.
● redogöra kort för dagens religiöst-politiska situation i det heliga landet.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

● visa kunskap om grundläggande fakta och förhållanden angående den religiöst-
politiska situationen i det heliga landet

● visa förståelse för centrala teorier och begrepp inom biblisk arkeologi
Färdighet och förmåga
● visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
inom tolkning av bibliska platser och arkeologiska utgrävningar.
● visa förmåga att redogöra för och kritiskt diskutera dagens religiöst-politiska
situation med de folkgrupper som har anspråk på samma land.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● visa förmåga att reflektera över kursinnehållets eventuella relevans för diverse
kontexter i dagens samhälle och kultur.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-19

Kurslitteratur

Bunton, Martin. The Palestinian-Israeli Conflict: A Very Short Introduction. Oxford:
Oxford University Press, 2013. (115 s)
Cline, Eric H. Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford
University Press, 2009. (125 s) ELLER Murphy-O’Connor, Jerome. The Holy
Land. An Oxford Archaeological Guide. 5:e uppl. Oxford: Oxford University
Press, 2008. (125 sidor läses enligt lärarens anvisningar)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HK0252-Det-heliga-landet-2023.pdf

Äldre kursplaner