HL0252 Nystartsarbete i församlingskontext – teologi och praxis

Kurskod

HL0252

Kursbenämning

Nystartsarbete i församlingskontext - teologi och praxis

Kursbenämning (engelska)

Pioneering Initiatives in the Local Church Context - Theology and Praxis

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

15 hp inom ämnesområdet historisk-praktisk teologi eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att ge teologiska, organisationsteoretiska och praktiska verktyg för entreprenörskap och nystartsarbete i kyrklig kontext, samt till att öva den studerande i kritiskt tänkande och konstruktivt nytänkande genom fallstudier.

Kursen innehåller:

a) Att förstå församlingens närområde – redskap för omvärldsanalys

b) Entreprenörskap och innovationsarbete

c) Teologiska och organisationsteoretiska modeller för nystartsarbete

Analys av några olika modeller

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • utifrån dialog med kurslitteraturen kunna ge konstruktiva förslag för förändringsarbete en lokal församling.

Färdighet och förmåga

  • genomföra en omvärldsanalys i ett lokalsamhälle

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt analysera och värdera några teologiska och organisationsteoretiska modeller kring nystartsarbete i församlingskontext
  • beskriva och värdera olika typer av entreprenörskap samt konkretisera en egen möjlig entreprenörsroll

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-05

Kurslitteratur

Moment a:

Fuder, John. Neighborhood Mapping. Chicago: Moody, 2014. s 13-108. (95 s.)

Lundström, Klas. ”Församlingen och närsamhället – verktyg för omvärldsanalys”. Ingång 13 (2007) 3:4-44. (40 s.)

Moment b:

Lindberg, Malin, m fl. Social innovation i Svenska kyrkan. Luleå: Luleå tekniska universitet, 2015. (22 s.)

Persliden, Berne m fl. ”Entreprenörskap och kristen tro”. Ingång 21 (2015) 4:3-30 (30 s.)

Neve, Mattias. In Pursuit of Proximity – A missiological study of four ‘emerging church’ communities in Sweden. Stockholm: Forge Sverige, 2021. s. 54-156, 169-242, 255-264 (184 s.)

Moment c:

Paas, Stefan. Church Planting in the Secular West: Learning from the European Experience. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (265 s.)

Melin, Jonas, Peter Svanberg och Julia Wellstam, red. Vi planterar nya församlingar – 12 berättelser från hela Sverige. Blidsberg: Evangelie, 2020. (227 s.)

Larspers, Torbjörn och Per-Eive Berndtsson, red. Fler nya skott från gamla rötter. Uppsala: EFS läser, 2009. (99 s.)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/HL-252-Nystartsarbete-i-forsamlingskontext-teologi-och-praxis-2022-2023_rev.pdf

Äldre kursplaner