HL0252 Nystartsarbete i församlingskontext – teologi och praxis

Kurskod

HL0252

Kursbenämning

Nystartsarbete i församlingskontext - teologi och praxis

Kursbenämning (engelska)

Pioneering Initiatives in the Local Church Context - Theology and Praxis

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

30 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att adressera de teologiska, kulturella och praktiska förutsättningar som finns för nystartsarbete och grundandet av nya kristna gemenskaper i Sverige idag. I föreläsningar, seminarier och studier undersöks ämnets särskilda villkor genom att diskutera omvärldsanalys, entreprenörskap, innovationsarbete, kontextualisering samt teologiska och organisationsteoretiska modeller för nystartsarbete i Sverige och internationellt. I samband med ett självständigt fallstudium övar den studerande i kritiskt tänkande och konstruktivt nytänkande.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
– utifrån dialog med kurslitteraturen kunna ge konstruktiva förslag för nystartsarbete i ett lokalt församlingskontext.

Färdighet och förmåga
– genomföra en omvärldsanalys i ett lokalsamhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– kritiskt analysera och värdera några teologiska och organisationsteoretiska modeller kring nystartsarbete i församlingskontext.
– beskriva och värdera olika typer av entreprenörskap samt konkretisera en egen möjlig entreprenörsroll.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Mattias Neve

Kursplanen fastställd

2024-02-23

Kurslitteratur

Dadswell, David och Cathy Ross. Church Growth Research Project: Church Planting. Cuddesdon: Oxford Centre for Ecclesiology and Practical Theology, Ripon College, nov 2013. PDF finns tillgänglig på Moodle. (79 sid)

Larspers, Torbjörn och Per-Eive Berndtsson (red). Fler nya skott från gamla rötter. Uppsala: EFS läser, 2009 (99 sid)

Lundström, Klas. ”Församlingen och närsamhället – verktyg för omvärldsanalys”. Ingång 13 (2007) 3, s 4-44 (40 sid)

Melin, Jonas, Peter Svanberg och Julia Wellstam, red. Vi planterar nya församlingar – 12 berättelser från hela Sverige. Blidsberg: Evangelie, 2020 (227 sid)

Moynagh, Michael et al. ANVIL: Journal of Theology and Mission 34:3, 2018. s 5-19, 25-37. PDF finns tillgänglig på Moodle. (25 sid)

Murray, Stuart. Planting Churches – a framework for practitioners. Milton Keynes: Paternoster, 2008 (222 sid)

Neve, Mattias. In Pursuit of Proximity – A missiological study of four ‘emerging church’ communities in Sweden. Stockholm: Forge Sverige, 2021. s 54-156, 169-242, 255-264 (184 sid)

Paas, Stefan. Church Planting in the Secular West: Learning from the European Experience. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (265 sid). Finns tillgänglig som e-bok via EBSCOhost.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/Nystartsarbete-i-forsamlingskontext_-teologi-och-praxis-_-75-hp-_-HL0252.pdf

Äldre kursplaner