HP0304 Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi

Kurskod

HP0304

Kursbenämning

Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Bachelor's Thesis in Historical-Practical Theology

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp historisk-praktisk teologi.

Kursbeskrivning

 Innehåll

Kursen syftar till att skriva en uppsats som är vetenskapligt intressant ochbearbetar ett problemområde inom historisk eller praktisk teologi. Utifrån ettkällmaterial ska studenten kunna argumentera och dra relevanta slutsatser.

a) Metodstudier som relateras till uppsatsämnet
b) Materialinsamling och uppsatsskrivandec) Framläggande av egen uppsats och opposition på en annan uppsats

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • självständigt ringa in, välja metod och bearbeta en problemställning som ärvetenskapligt intressant
  • opponera på en annans uppsats och därvid visa förmåga att kritiskt bedömakällmaterial, metodval och analys.

Färdighet och förmåga

  • relatera vetenskapliga begrepp och teorier till sitt källmaterial
  • göra en skriftlig framställning med korrekt användning av formalia
  • försvara sina slutsatser i ett uppsatsseminarium

Värderingsförmåga och förhållningssätt
På ett adekvat sätt kunna värdera sin forskningsempiri och sätta in den irrelevant vetenskapligt sammanhang

Examination

Studenten ska aktivt delta i seminarier under terminens gång. Examinationen sker genom uppsatsredovisning med opposition i ett offentligt uppsats-seminarium. Uppsatsen ska omfatta 70 000 till 100 000 tecken. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-13

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Moment a) En eller flera av nedanstående böcker konsulteras: Denscombe, Martyn: Forskningshandboken —för småskaliga forskningsprojekt. Lund: Studentlitteratur, 2016.
Berglund, Louise och Agneta Ney: Historikems hantverk – Om
historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2015. Lantz, Annika: Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2013.
Trost, Jan och Oscar Hultåker: Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2016.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HP0304-Kandidatuppsats-i-historisk-praktisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner