HP0304 Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi

Kurskod

HP0304

Kursbenämning

Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Bachelor's Thesis in Historical-Practical Theology

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundkurs i religionsvetenskap (30 hp) och grundkurs i teologi (30 hp) eller motsvarande. Därutöver 60 hp fördjupningsstudier varav minst 15 hp inom historisk-praktisk teologi.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att skriva en uppsats som är vetenskapligt intressant och bearbetar ett problemområde inom historisk eller praktisk teologi. Utifrån ett källmaterial ska studenten kunna argumentera och dra relevanta slutsatser.
a) Metodstudier som relateras till uppsatsämnet
b) Materialinsamling och uppsatsskrivande
c) Framläggande av egen uppsats och opposition på en annan uppsats

Förväntat studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
● självständigt ringa in, välja metod och bearbeta en problemställning som är vetenskapligt intressant
● opponera på en annans uppsats och därvid visa förmåga att kritiskt bedöma källmaterial, metodval och analys.
Färdighet och förmåga
● relatera vetenskapliga begrepp och teorier till sitt källmaterial
● göra en skriftlig framställning med korrekt användning av formalia
● försvara sina slutsatser i ett uppsatsseminarium
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● På ett adekvat sätt kunna värdera sin forskningsempiri och sätta in den i relevant vetenskapligt sammanhang

Examination

Studenten ska aktivt delta i seminarier under terminens gång. Examinationen sker genom uppsatsredovisning med opposition i ett offentligt uppsats-seminarium. Uppsatsen ska omfatta 70 000 till 100 000 tecken. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-13

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Moment a) En eller flera av nedanstående böcker konsulteras: Denscombe, Martyn: Forskningshandboken —för småskaliga forskningsprojekt. Lund: Studentlitteratur, 2016.
Berglund, Louise och Agneta Ney: Historikems hantverk – Om
historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2015. Lantz, Annika: Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2013.
Trost, Jan och Oscar Hultåker: Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2016.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HP0304-Kandidatuppsats-Historisk-praktisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner