HP0401 Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer

Kurskod

HP0401

Kursbenämning

Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer

Kursbenämning (engelska)

Pastoral care, coaching and mentoring – structures and processes

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå;

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap varav 15 hp i historisk-praktisk teologi, inklusive HS0201 Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen avser att orientera i och ge grundläggande kunskaper om själavårdens,
handledningens och mentorskapets unika så väl som varierande och även med
varandra överlappande samtalsstrukturer och processer. Särskilt ges möjlighet att
konkret bekanta sig med det vägledande samtalets teori och praktik. I kursen
bearbetas också frågor om den kyrkliga miljön som sammanhang för
samtalsprocesser utifrån professionellt- respektive lekmannaperspektiv, liksom
själavårdens, handledningen och mentorskapets relevans för den kyrkliga
kontexten.

Förväntade
studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● Känna igen och redogöra för hur några olika samtida psykoterapeutiska
modeller används i modern själavård i jämförelse med andra historiskt
kyrkliga synsätt.
● Redogöra för det vägledande samtalets möjliga faser, verktyg och process.
● Identifiera själavårdens, handledningens och mentorskapets olika
perspektiv och fokus.
Färdighet och förmåga
● Visa förmågan att på ett grundläggande sätt kunna genomföra ett allmänt
vägledande samtal i enlighet med ett dess faser, verktyg och process.
● Kunna skapa en möjlig handlingsplan för ett vägledande samtal utifrån
dess strukturer och processer.
● Urskilja och initiera olika typer av samtalsprocesser som kan komma i
fråga i själavård, handledning och mentorskap samt kunna identifiera dess
möjligheter och begränsningar i varierande sammanhang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● analysera och reflektera över innebörden av och förhållningssättet till att
föra samtal respektive att ta emot samtalshjälp
● redogöra för och analysera några vanliga själavårdsområden samt
identifiera en “vanlig” själavårdsprocess i mötet med dessa
● Värdera potentiella risker och möjligheter i själavårdande samtal samt
kunna ta steg i att hänvisa till annan kvalificerad hjälp.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i gruppövningar, hemskrivning och/eller muntlig tentamen. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-02-28

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Handledning, mentorskap, coaching
Ahlström, Gunilla, Mentorskap – erfarenheter för personlig och professionell
utveckling, Liber, 2002, (ss 14-15, 17-19, 81-91, pdf)
Carlsson, Lars-Göran, ”Mentorskap”, Med smak av nåd, red. Tomas Nygren
m.fl, Örebro: Libris 2000, (ss 45-60, pdf).
Gjerde, Susann, Coaching: vad, varför, hur, Sudentlitteratur AB, 2004. (ss
18-19, 56-68, pdf)
Ogden, Greg, The New Reformation. Returning the Ministry to the People,
Grand Rapids: Zondervan 1990, sid. (ss 102-116, pdf).
Parsloe, Eric & Melville Leedham, Coaching and Mentoring: Practical
conversations to improve learning, 2ed, Kogan Page, 2009, (ss.19-32, pdf).
Samtalsprocess
Egan, Gerard, The Skilled Helper: A Client-Centered Approach, EMEA
Adaptation, Cengage Learning EMEA,, 2013, alternativ
The Skilled Helper: A Problem Management Approach to Helping.
Wadsworth, 2001 el senare. (ca 400 s)
Själavård/psatoralteologi
Bergstrand, Göran & Lidbeck, Magnus, Själavård 1, Stockholm: Verbum
1997. (200 s)
Collins, Gary R., Christian Counseling: A Comprehensive Guide, 3ed.,
Nashville: Thomas Nelson, 2007. (15 s, pdf)
Läs ett av följande kap. 11, 12 el. 23
Friedman, Edwin: Generation to Generation: Family Process in Church and
Synagogue. Guilford Press, 1985. (309 sid)
Grevbo, Tor Johan: Sjelesorg i teori og praksis. Oslo: Luther Forlag, 2018,
269-390 (110 sid.)
Kornfeld, Margret, Z., Cultivating Wholeness: A Guide to Care and
Counseling in Faith Communities. ss1-14, 45-66, 114-144, 230-278.
Sundberg, Lars-Göran, “Själavård och församlingsledarskap” i Ingång
2-4/2020, Johannelunds teologiska högskolas skriftserie, (s 11-22).
Sundberg, Lars-Göran, “Jesus som själavårdare: Ett hermeneutiskt teologiskt
studium” i Theofilus, 1-2/2021, (s 4-19).
The Sufficiency of Scripture, Special issue of Journal of Psychology and
Theology, 49/3, 2021, 218-267 (49 s)
Van Deusen Hunsinger, Deborah, Pray Without Ceasing: Revitalizing Pastoral
Care, Grand Rapids: Eerdmans Publ. 2006, ss vii-191. (198 s)
Totalt, antal sidor: 1465

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HP0401-Sjalavard-handledning-och-mentorskap_-strukturer-och-processer.pdf

Äldre kursplaner