HS0201 Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi

Kurskod

HS0201

Kursbenämning

Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Pastoral Theology and Pastoral Psychology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Allmän behörighet samt godkänt betyg i A-kursens religionspsykologi eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att forma en teologiskt och psykologiskt förankrad förståelse och
bas för den kyrkligt inriktade praktiska teologin. Själavård utgör kursens
”fallstudium” utifrån en praktisk teologisk horisont vilket innebär att studenten
introduceras till en historisk och nutida förståelse för själavårdens identitet, mål
och funktion i förhållande till den moderna psykologins teoribildningar. Frågor
om människosyn så som den kommer till uttryck i teologisk antropologi och
utvecklingspsykologi och socialpsykologiska processer ägnas väsentlig
uppmärksamhet. Likaså diskuteras hur människors religiösa tros- och
gudsuppfattning kan gestaltas över tid och faciliteras på olika sätt i religiösa
miljöer. Studenten får del av grundläggande skeenden i forskningen relaterad till
de olika berörda fälten.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● Redogöra för huvuddragen i den kristna själavårdens historiska
kontinuitet och variation i förhållande till några av den moderna
psykologins teoribildningar
● Definiera själavårdens unika syfte och mål samt diskutera detta utifrån
aktuell forskning och strömningar i tiden
Färdighet och förmåga
● Identifiera och beskriva grundläggande processer i livet och värdera hur
dessa relaterar till människors psykologiska och religiösa utveckling i
personlighet, identitet, kognition, moral och etik i konkreta situationer.
● Beskriva och tillämpa några centrala religionspsykologiska teorier om
religiositet och guds- och trosuppfattning i olika åldrar.
● Använda familjesociologiska redskap för att på ett grundläggande sätt
kunna analysera religiösa miljöer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● Redogöra för några psykologiskt och teologiskt grundade teorier om
människosyn och urskilja dess likheter, skillnader och konsekvenser.
● Urskilja och värdera sociala processer i religiösa miljöer med tanke på om
dessa kan leda till ökad eller minskad funktionalitet.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-05

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Balswick, Jack O., Pamela Ebstyne King and Kevin S. Reimer. The Reciprocating
Self: Human development in theological perspective, 2ed., Downers Grove: IVP
Academic, 2016, (300 s.).
Grevbo, Tor Johan S. Grevbo. Sjelesorgens vei: En veiviser i det sjelesörgeriske
landskap – historisk og aktuelt, Oslo: Luther Forlag, 2006, (s. 22-94, 134 -144).
Okkenhaug, Berit. Själavård – en grundbok, Örebro: Libris 2004, (270 s.).
Peterson, Eugene H. Five Smooth Stones for Pastoral Work, Grand Rapids: Wm.B.
Eerdmans Publ. Co., 1992, (100 s.).
Edsninger, Olof. ”Varför stannar våra unga vuxna?”, Teologi & Ledarskap, (4)
2020, (s. 46-51).

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner