HT0202 Predikan i luthersk tradition

Kurskod

HT0202

Kursbenämning

Predikan i luthersk tradition

Kursbenämning (engelska)

Preaching in Lutheran tradition

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

30 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för vad som är predikans uppgift enligtluthersk tradition. I kursen ingår:

 • en generell översikt över nutida riktningar och trender i predikan;
 • en fördjupning i olika sätt att se på begreppsparet lag och evangelium i predikan;
 • jämförelser mellan olika sätt att se på vad är det att predika evangelium idag.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grunddragen i olika riktningar inom homiletik idag;
 • redogöra för olika sätt att använda lag och evangelium i predikan;
 • redogöra för olika sätt att definiera vad det är att predika evangelium enligt litteraturen

Färdighet och förmåga

 • identifiera och formulera utmaningar för predikan i luthersk tradition idag;
 • förstå samband mellan olika former av predikan och teologi;
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • på ett underbyggt sätt kritiskt granska olika modeller för predikan;
 • kunna ta ett första steg i att självständigt i dialog med litteraturen göra egnaställningstaganden.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vidkursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständigaexaminationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier .

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-02-08

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur:

Hagberg, Markus (red)2019 Den som hör er, han hör mig: perspektiv på kyrkans förkunnelse, Skellefteå: Artos & NormaBokförlag. (276 s)

Wilson, Paul Scott2018 Preaching And Homiletical Theory, St Louis: Lucas Park Books. (198 s) (även annan upplagakan användas)

eller

Gibson, Scott och Matthew Kim (red)2018 Homiletics and Hermeneutics. Four views on preaching today, Ada: Baker Academic (192 s)

Valbar litteratur:

Andersen, Leif2006 Teksten og tiden: en midlertidig bok om forkyndelsen 1–2 (MenighedsfakultetetsVidenskabelige Serie 10), Fredericia: Kolon (558 s)

Birkholz, Mark W., Jonathan Mumme och Jacob Corzine2016 Feasting in a Famine of the Word: Lutheran Preaching in the Twenty-First Century, Oregon:Pickwick Publications (324 s).

Braaten, Carl E. m fl.2013 Preaching and Teaching the Law and Gospel of God, New York: ALPB.org books (174 s).

Brandby-Cöster, Margareta2019 Predikans tilltal, Books on Demand (52 sidor)

Forde, Gerhard O.2017 The Preached God, Minneapolis: Fortress Press (329 s)

Grimenstein, Edward O.2015 A Lutheran Primer for Preaching: A Theological Approach to Sermon Writing, Saint Louis:Concordia Publishing House (112 s)

Hansson, Hans-Olof2011 Predika med Lukas – om predikans praktik i vår tid, Göteborg: Församlingsförlaget (88 s).

Hinlicky, Paul R2010 Preaching God´s Word: according to Luther´s doctrine in America today, New York: AmericanLutheran publicy bureau (220 s)

Johanneryd, Bo2005 Av predikan : homiletiskt kompendium, Skellefteå: Artos (100 s).

Keller, Timothy2015 Preaching: communicating faith in an age of skepticism, New York: Viking, (309 s)

Lazar, Shawn2019 One-Point Preaching. A Law & Gospel Model, Denton: Free Grace Books. (113 s

Lose, David J2010 Confessing Jesus Christ: Preaching in a postmodern world, Grand Rapids: Eerdmans. (264 s)2013 Preaching at the Crossroads, Minneapolis: Fortress Press (100 s)

Nilsson. Kjell Ove1998 Träd upp i tid och otid: en teologi i kristider för predikanter och andra sökare, Stockholm:Verbum (296 s).

Nordhaug, Halvor2000 … så mitt hus kan bli fullt : en bok om prekenen, Oslo: Luther Forlag (254 s).

Monson, Glenn2015 Afflicting the Comfortable, Comforting the Afflicted, Eugene: Wipf & Stock Publishers (120 s)

Petrén, Per1994 Upptäckter – en bok om predikan, Bokförlaget Gratia (190 s)

Peterson, Brian K (red)2009 Proclaiming the Gospel, Minneapolis: Fortress press (208 s)

Pless, John T2004 Handling the Word of Truth: Law and Gospel in the Church Today, Saint Louis: Concordia. (168s)

Skjevesland, Olav1995 Det skapende ordet : en prekenlære, Oslo: Universitetforlaget (286 s)

Stanley, Andy2006 Communicating for a Change, Oregon: Multnomah Press (208 s).

Stuempfle, Herman G. Jr.1991 Preaching Law and Gospel, Pennsylvania: Sigler Press (95 s).

Sundkvist, Bernice2003 Evangelium och existens: predikan som helande dialog, Skellefteå: Artos. (159 s)

Wisløff, Carl Fredrik1963 Ordet fra Guds munn : aktuelle tanker om forkynnelsen, Oslo: Lutherstiftelsen (218 s).

Referenslitteratur (för att få bättre grepp om lag och evangelium):

Nygren, Tomas2007 Lag och evangelium som tal om Gud: analys av synen på lag och evangelium hos några nutidalutherska teologer: Pannenberg, Wingren och Scaer, Skellefteå: Artos, 2007, ss 180-242. (finnstillgänglig: inskannad på moodlesidan för kursen)

Totalt ska minst 1000 sidor läsas. Urvalet görs främst från litteraturlistan ovan. Även annan litteratur,inklusive aktuella artiklar, kan väljas efter samråd med examinator

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/02/Predikan-i-luthersk-tradition-_-75-hp-_-HT0202-_-KomplettKurs-grundniva.pdf

Äldre kursplaner