SH0302 Svenska kyrkans tro och liv – del 1

Kurskod

SH0302

Kursbenämning

Svenska kyrkans tro och liv – del 1

Kursbenämning (engelska)

Faith and Life of the Church of Sweden – part 1

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå,

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp, SD 101 Dogmatik (eller motsvarande) 7,5 hp, HK 210 Svensk kyrko- och väckelsehistoria (eller motsvarande) 7,5 hp. I samtliga fall gäller att nämnda kurser skall vara genomförda med minst godkänt resultat.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess
konsekvenser för kyrkans verksamhet och människors vardagsliv – exemplet
Svenska kyrkan i dagens svenska samhälle. Kursen innehåller två moment:
a) Svenska kyrkans bekännelse och teologi
b) Kyrkoordningen och kyrkans verksamhetsformer i dag: kyrkoordningens fyra
uppgifter (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), sätt att utveckla
församlingsliv, kyrkans roll i det svenska samhället, förhållandet frivilliga –
anställda

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
 beskriva Svenska kyrkans och EFS identitet utifrån dess bekännelse och
teologi
 återge Svenska kyrkans historiska och organistoriska struktur
 Regöra för Svenska kyrkan i ekumenisk beslyning
Färdighet och förmåga
 Resonera kring olika modeller för kyrkligt arbete samt att kunna dra
slutsatser angående relevans och konsekvenser för dagens kyrkoarbete
 Behandla teologiska frågor med grundläggande filosofiska verktyg som
argumentations- och begreppsanalys.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 Kunna problematisera och reflektera kring utvecklingen av teologiska
traditioner och pastoral utmaningar i Svenska kyrkan och EFS.
 kritiskt granska, tolka och värdera olika modeller för församlingsarbete
och ledarskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-05

Kurslitteratur

Moment a)
Aronson, Torbjörn: Högkyrklighet och kyrkopolitik. Kretsen kring Svensk
Luthersk Kyrkotidning fram till ca 1895. Skellefteå: Artos, 2014, 200 s
Claesson, Urban (red), Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och
möjligheter, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet.
www.svenskakyrkan.se/forskning/e-bocker. (47 s)
EFS Riktlinjer, 2012. Pdf. (36 s) www.efs.nu
Ekstrand, Thomas, Folkkyrkans gränser, Stockholm: Verbum, 2002, s 73–129
pdf. (57s.)
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Antagen av Svenska kyrkan 2017. Del 1.
Stockholm: Verbum, 2018. Pdf (140s),
www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
Söderlund, Rune, m .fl.: Confessio Augustana. Nyöversatt och kommenterad,
Uppsala: EFS-Budbäraren, 2018, 200 s

Moment b)
Svenska kyrkan, Nyckeln till Svenska kyrkan –en skrift om organisation,
verksamhet och ekonomi 2018, Pdf , (124s)
Gusmark, Björn, Vilja, våga, växa. Om församlingsutveckling som nödvändighet
och möjlighet, Varberg: Argument förlag, 2015. (162 s)
Kyrkoordning för Svenska kyrkan (senaste utgåvan i urval). Pdf. (45 s)
Sjöberg, Anders, Utmaningen – framtidens uppdrag för kyrkan och EFS, Uppsala:
EFS läser, 2006. Pdf (12 s): www.efs.nu
Straarup, Jörgen, ”Från ”outsourcing” till insourcing. Trosundervisningen i Svenska kyrkan under 1900-talet,”, Kyrkohistorisk årsskrift 11, Pdf, (13 s)
Svenska kyrkan, Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, Uppsala:
Biskopsmötet 2014. Pdf. (69 s)

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner