SH0303 Svenska kyrkans tro och liv – del 2

Kurskod

SH0303

Kursbenämning

Svenska kyrkans tro och liv – del 2

Kursbenämning (engelska)

Faith and Life of the Church of Sweden – part 2

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp, SD 101 Dogmatik (eller motsvarande) 7,5 hp, HK 210 Svensk kyrko- och väckelsehistoria (eller motsvarande) 7,5 hp. I samtliga fall gäller att nämnda kurser skall vara genomförda med minst godkänt resultat.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att ge en orientering om några olika traditioner och spiritualiteter
i Svenska kyrkan, samt reflektera över olika utmaningar som sekulariseringen
innebär för Svenska kyrkan.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
● Redogöra för olika andligheter i Svenska kyrkan, i nutid och dåtid.
● Sätta svenska kyrkans syn på andlighet i förhållande till sekulariseringen.
Färdighet och förmåga
● identifiera och kritiskt jämföra några olika modeller för andlig vägledning
inom Svenska kyrkans och EFS spiritualitet samt relatera dessa till
dogmatisk reflektion.
● Kunna väga in ekumeniska och samhälleliga perspektiv på hur kyrkans
formar sin identitet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● problematisera och utvärdera olika syner på andligheter i Svenska kyrkan
och EFS.
● Självständigt reflektera över den roll sekulariserigen spelar i Svenska
kyrkans syn på andlighet.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-05

Kurslitteratur

Bexell, Oloph, ”Kyrkligheter i Svenska kyrkan” i Kyrkans liv, Stockholm:
Verbum, 1993 eller senare upplaga, s 123–137.
Brosché, Fredrik, ”Själavården utmanas i mötet med olika människotyper” i
ingång nr 3/2013, s 5-16.
Johannesson, Karin, Helgelsens filosofi: Om andlig träning i luthersk tradition.
Stockholm: Verbum, 2015.
Giertz, Bo, Stengrunden (valfri upplaga).
Malm, Magnus, Som om Gud inte finns: en bok om sekularisering, Skellefteå:
Artos, 2015.
Nygren, Tomas, ”Den predikade teologin”, i ingång nr 1-2/2015, s 22-61.
Nygren, Tomas, ”Vad kan vi lära av Carl Olof Rosenius och den rosenianska
väckelsen?” i ingång nr 1/2014, s 4-21.
Rosenius, Carl Olof, I Guds hjärta, Uppsala: EFS-förlaget, 1992 eller senare
utgåva av BV-förlag (i urval).
Wikström, Owe, Det bländande mörkret, Örebro: Libris, 2007 eller annan
upplaga (i urval).
Några aktuella artiklar kan tillkomma.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner