SH0303 Svenska kyrkans tro och liv – del 2

Kurskod

SH0303

Kursbenämning

Svenska kyrkans tro och liv – del 2

Kursbenämning (engelska)

Faith and Life of the Church of Sweden – part 2

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att ge en orientering om några olika traditioner och spiritualiteter i Svenska kyrkan, samt reflektera över olika utmaningar som sekulariseringen innebär för Svenska kyrkan.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
● Redogöra för olika andligheter i Svenska kyrkan, i nutid och dåtid.
● Sätta svenska kyrkans syn på andlighet i förhållande till sekulariseringen.
Färdighet och förmåga
● identifiera och kritiskt jämföra några olika modeller för andlig vägledning
inom Svenska kyrkans och EFS spiritualitet samt relatera dessa till
dogmatisk reflektion.
● Kunna väga in ekumeniska och samhälleliga perspektiv på hur kyrkans
formar sin identitet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● problematisera och utvärdera olika syner på andligheter i Svenska kyrkan
och EFS.
● Självständigt reflektera över den roll sekulariserigen spelar i Svenska
kyrkans syn på andlighet.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-01-23

Kurslitteratur

Bexell, Oloph, ”Kyrkligheter i Svenska kyrkan” i Kyrkans liv, Stockholm: Verbum, 1993 [valfri upplaga], ss 123–137. (Finns på moodle)

Giertz, Bo, Stengrunden i valfri utgåva (ca 300 ss)

Giertz, Nådens ordning (i urval 32 ss) (Finns på moodle)

Girmalm, Thomas och Marie Rosenius (redaktörer).* Inomkyrklig sekularisering.* Studia Theologica Practica Umensia. Umeå: Umeå universitet, 2018, ss 11-82 (Finns på moodle)

Johannesson, Karin Thérèse och Martin: Karmel och reformationen i nytt ljus. Skellefteå: Artos & Norma. 2018. (244 ss)

Nygren, Tomas, ”Den predikade teologin”, Ingång nr 1-2/2015, ss 22-61. (Finns på moodle)

Nygren, Tomas, ”Vad kan vi lära av Carl Olof Rosenius och den rosenianska väckelsen?” Ingång nr 1/2014, ss 4-21. (Finns på moodle)

Rosenius, Carl Olof, I Guds hjärta, Uppsala: EFS-förlaget, 1992 eller senare utgåva av BV-förlag (i urval ca 150 ss).

Wikström, Owe, Det bländande mörkret, Örebro: Libris, 2007 eller annan upplaga (i urval) (Finns på moodle)

Kompendium på ca 100 ss tillhandahålls vid kursstart.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-SH0303-Svenska-kyrkans-tro-och-liv-del-2.pdf

Äldre kursplaner