SD0356 Luthersk teologi i historia och nutid

Kurskod

SD0356

Kursbenämning

Luthersk teologi i historia och nutid

Kursbenämning (engelska)

Lutheran Theology in the Past and Present

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Minst 60 hp teologi/religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen vill ge kunskaper i luthersk teologi vid reformationen och i nutiden. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.
Kursen innehåller följande moment:
a) Reformationens lutherska teologi;
b) Exempel på nutida luthersk teologi;
c) Några jämförelser mellan reformationens luthersk teologi och nutida luthersk teologi;
d) Konstruktivt arbete med egna teolgiska ställningstaganden i dialog med litteraturen.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:

Kunskap och förståelse
• ge en sammanfattning av de grundläggande dragen i luthersk teologi vid reformationen och idag;
• översiktligt beskriva några forskningsområden inom luthersk teologi.

Färdighet och förmåga
• på några punkter kritiskt jämföra reformationens teologi med nutida luthersk teologi;
• visa förmåga att självständigt och kritiskt argumentera i systematisk teologiska frågor, både i tal och skrift;
• relatera grundläggande samband mellan olika teologiska ställningstaganden och pastoral praxis;
• genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• beskriva och kritiskt värdera framställningen i kurslitteraturen;
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap;
• visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställmningstaganden för individ, kyrka och samhälle.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examination.

Lärare

Kursplanen fastställd

2013-06-12

Kurslitteratur

Braaten, Carl E.
2007 eller senare Principles of Lutheran Theology, Fortress Press. (179 sidor)

Confessio Augustana – Augsburgska bekännelsen. Nyöversatt och kommenterad 2018 (red. Lejon, Larspers, Nygren), Uppsala: EFS Budbäraren. (310 s).

Gregersen, Niels Henrik
2005 “Ten Theses on the Future of Lutheran Theology”, i The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology, Minneapolis: Fortress Press, s 1-16. (16 sidor)

Kolb, Robert
2009 Martin Luther Confessor of the Faith, Oxford: Oxford University Press. (215 sidor)
eller
Lohse, Bernhard
1999 eller senare Martin Luther’s theology – Its historical and systematic development. Minneapolis: Fortress Press. (367 sidor)

Luther, Martin
”Luthers lilla katekes”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 357-378, finns på Internet: http://www.logosmappen.net/bekskrifter (21 sidor)
”Luthers stora katekes”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 379-495, finns på Internet: http://www.logosmappen.net/bekskrifter (i urval)

Nygren, Tomas
2007 Lag och evangelium som tal om Gud – en analys av synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer: Pannenberg, Wingren och Scaer, Skellefteå: Artos. (277 sidor)

”Perspektiv på lag och evangelium”
2008 Ingång- Johannelunds teologiska skriftserie nr 2/2008. (45 sidor)

Trelstad, Marit
2006 ”The Way of Salvation in Luther´s Theology: A Feminist Evaluation” i Dialog – A Journal of Theology, nr 3/2006 (vol 45), s 236-245. (10 sidor)

Wilson, Sarah Hinlicky
2013 ”The Law of God”, i Lutheran Quarterly nr 4/2013, s 373-398. (25 sidor)

Några artiklar kan tillkomma.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/03/SD0356-Luthersk-teologi-i-historia-och-nutid.docx

Äldre kursplaner