EG0202 Introduktion till Gamla testamentet, del 2

Kurskod

EG0202

Kursbenämning

Introduktion till Gamla testamentet, del 2

Kursbenämning (engelska)

Introduction to the Old Testament, part 2

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Med förankring i aktuell forskning, syftar den här kursen till att ge en introduktion till Gamla testamentets poetiska och profetiska böcker med fokus på innehåll och teologisk karaktär. Utöver det syftar den till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets historiska och kulturella kontexter samt fördjupade färdigheter i exegetisk metod.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • sammanfatta och tolka huvudinnehållet i några gammaltestamentliga skrifter
  • uppvisa fördjupad förståelse för de historiska och religiösa förhållandena i Gamla testamentets omvärld.
  • beskriva huvuddragen i Gamla testamentets poetiska och profetiska litteratur i ljuset av aktuell forskning.

Färdighet och förmåga

  • ge en grundläggande analys av likheter och skillnader mellan gammaltestamentliga texter gällande genre, innehåll och teologi.
  • på ett hermeneutiskt reflekterat sätt tillämpa exegetisk metod på gammaltestamentlig text på svenska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att integrera läsning och tolkning av antika texter med aktuell vetenskaplig forskning.
  • visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar av gammaltestamentliga texter.

Examination

Salskrivning och skriftliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-12

Kurslitteratur

Bibel i valfri svensk översättning (ej parafras)
Poeterna: en guide till Gamla testamentets poetiska böcker, Greger Andersson m.fl., Örebro: Libris,
2004 (212 s.)
Profeterna: en guide till Gamla testamentets profetiska böcker, Greger Andersson m.fl., Örebro:
Libris, 2003 (222 s.)
Referenslitteratur: Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students and Ministers,
Peabody: Hendrickson, 2010 (eller senare upplaga).
Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärares anvisning. Totalt läses c:a 1000 sidor under kursen.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EG0202-Introduktion-till-Gamla-testamentet-del-2.pdf

Äldre kursplaner