RV0101 Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Kurskod

RV0101

Kursbenämning

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Religious Studies and Religious Behavioural Science

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och samhällskunskap.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en förståelse för
religionsvetenskap och teologi som akademiska ämnen, en förståelse skillnaden
och relationen mellan dessa ämnen, samt en teoretisk bas för att kunna analysera
och jämföra religiösa föreställningar och handlingar ur religionsvetenskapliga och
teologiska perspektiv. Ett ytterligare syfte är att studenten ska tillägna sig
grundläggande kunskaper inom religionshistoria och religionspsykologi.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
• översiktligt beskriva religionsvetenskaps och teologins innehåll och
metoder.
• beskriva vissa religionshistoriska begrepp samt religionspsykologiska
begrepp och teorier.
• Identifiera filosofiska och idéhistoriska förutsättningar som påverkar
religionsvetenskapliga studier.
Färdighet och förmåga
• Resonera kring relationen mellan religionsvetenskap och teologi i ett
idéhistoriskt sammanhang.
• Göra en grundläggande argumentationsanalys av ett
religionsvetenskapsligt ämne.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Reflektera kritiskt, enskilt och i grupp, kring olika teoretiska modeller i
religionsvetenskap och teologi.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-08-29

Kurslitteratur

Eriksson, Ann-Louise, Genusperspektiv på teologi. Stockholm: Högskoleverket.
2005, 6-48
Geels/Wikström. Den religiösa människan. 2012/2017. För tredje upplagan 2012
läses sid 19-208, 283-297 alternativt för fjärde upplagan 2017 läses sid. 15-202,
275-293.
Hägerland, Tobias och Cecilia Wassen, ” Mirakler och historievetenskaplig metod
En replik till Mats Wahlberg” Svensk teologisk kvartalstidskrift, 3-4, 2017, ss. 209-
221.
Magee, Brian, Filosofins historia: från antikens naturfilosofer till dagens moderna
tänkare (Stockholm: Bonnier fakta, 2018) (240 ss)
Nygren, Tomas, ”Villkor för vetenskaplig teologisk forskning”, i Ingång –
Johannelunds teologiska skriftserie nr 4/2004, s 4-54.
Rasmusson, Arne, “A Century of Swedish Theology” Lutheran quarterly Vol XXI
no 2 (Summer 2007), 125-162
Stenmark, Mikael ”Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar” i Mikael
Stenmark, Karin Johanesson, Francis Jonbäck och Ulf Zackariasson (red.),
Filosofiska metoder i praktiken. Uppsala: Acta Universitatis Uppsalaensis, kap 1.
Svensson, Jonas och Stefan Arvidsson (red.) Människor och makter 2.0: En
introduktion till religionsvetenskap. Forskning i Halmstad nr 21. Högskolan
Halmstad, 2010. (i urval ca 100 ss i urval)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/RV-101-Introduktion-till-religionsvetenskap.pdf

Äldre kursplaner