RV0106 Introduktion till världsreligionerna

Kurskod

RV0106

Kursbenämning

Introduktion till världsreligionerna

Kursbenämning (engelska)

Introduction to World Religions

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Syfte

Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig en grundläggande förstå- else för världsreligionerna judendom, islam, hinduism och buddhism, de- ras heliga texter, historiska och teologiska utveckling och nusituation. Dessutom behandlas kortfattat religioner som jainism, sikhism, kinesisk religion, shinto och afrikansk folkreligion.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• redogöra för grunddragen i den historiska utvecklingen inom judendom
och islam
• beskriva hinduism och buddhism, deras särdrag och historiska utveckl-
ing
• ge exempel på religioner i Kina och traditionell religion i Afrika.

Moment

a. Judendomen i historia och nutid med judisk texttolkning och teologi
b. Islam i historia och nutid med korantolkning och muslimsk teologi
c. Hinduism, buddhism och andra asiatiska religioner samt folkreligion i
Afrika.

Examination

1. Skriftlig tentamen 2. Inlämningsuppgifter

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-14

Kurslitteratur

Moment a:
Groth, Bente, Judendomen: kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur &
Kultur, 2002. (300 s.)

Moment b:
Olsson, Susanne och Simon Sorgenfrei, red., Islam – en religionsvetenskap- lig introduktion. Stockholm: Liber, 2015. (351 s.)

Moment c:
Hedin, Christer, Österns religioner, Filosofi och livsvisdom i Indien och Östa-
sien. Stockholm: Dialogos, 2013 (298 s).
Nordenstorm, Leif, Manuskript om afrikansk religion, ca 15 sid.
Löfqvist, Kim, ”Yoga i skolan. Hinduisk utövning eller sekulariserad rot för
avslappning och rörelse?” Svensk teologisk kvartalsskrift 89 (2013) 88–96 ELLER Leif Nordenstorm, ”Mindfulness: kristna reaktioner och tolkningar”, Ingång 18 (2012) 27–39.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/RV-106-Introduktion-till-varldsreligionerna.pdf

Äldre kursplaner