SD0454 Teologi, kyrka och postmodernitet

Kurskod

SD0454

Kursbenämning

Teologi, kyrka och postmodernitet

Kursbenämning (engelska)

Theology and Church i Postmodern Culture

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi/religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen vill ge en förståelse för postmodernitetens utmaningar till kristen dogmatik
samt församlingsstrategi, samt en överblick över olika strategier som används för
att möta postmodernitetens utmaningar. Studenten ges möjlighet att i mötet med
litteraturen kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera
och argumentera för egna ställningstaganden. Kursens huvudperspektiv är
systematiskt teologiskt. I kursen ingår följande moment:
a) Postmoderniteten och dess utmaningar till teologi och församlingsstrategi;
b) Olika sätt att teologiskt möta postmodernitetens utmaningar;
c) Olika sätt att församlingsstrategiskt förhålla sig till postmodernitetens
utmaningar.
d) Konstruktivt arbete med ett eget ställningstagande

Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
● ge en övergripande beskrivning av postmodernism, postmodernitet och
dess utmaningar till teologi och församlingsstrategi;
● ge en fördjupad beskrivning av några olika teologiska responser på
postmodernism;
● ge en fördjupad beskrivning av några olika församlingsstrategiska svar på
postmodernitetens kulturella utmaningar.
Färdighet och förmåga
● visa förmåga att självständigt och kritiskt diskutera kursmaterialet;
● kunna skriftligt och muntligt kommunicera den inhämtade kunskapen;
● genomföra examinatoriska uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● kritiskt värdera teologiska responser på postmodernism;
● kritiskt värdera församlingsstrategiska svar på postmodernitetens
utmaningar;
● tentativt konstruktivt utveckla en egen integrerad modell som håller
samman teologiska och församlingsstrategiska ställningstaganden;
● visa förmåga att värdera konsekvenser för individ, kyrka och samhälle för
olika teologisk och församlingsstrategiska val;
● identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter överenskommet slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-12

Kurslitteratur

Litteraturen väljs i samråd med examinator och ska omfatta 1200-1300 sidor. Välj
litterturen så att både teologiska och församlingstrategiska perspektiv täcks
in.
Boeve, Lieven
2003 Interrupting Tradition: An Essay on Christian Faith in a Postmodern
Context, Eerdmans Publishing Company (183 s)
Booker, Mike och Mark Ireland
2010 Evangelism – Which Way Now? London: Church House Publishing, (224
s).
Downing, Crystal L
2006 How Postmodernism Serves (My) Faith: Questioning Truth in Language,
Philosophy and Art, IVP Academic (240 s)
Eklund, Stig & Tore Littmark
2003 Har kyrkan en framtid. Proprius förlag. (146 s.)
Erickson, Millard J
1998 Postmodernizing the Faith, Baker Books (157 s.)
Evans, Peter H.
2015 No Longer Children: Faith in a Postmodern World, Createplace
Independent Publishing Platform (144 s).
Gibbs, Eddie & R K Bolger
2005 Emerging Churches – creating Christian community in postmodern
cultures. Baker-Academy (ett urval om ca. 200 sidor läses)
Gordon, Ferdinand
2017 The Postmodern Conflict Against the God of the Bible, Christian Faith

Publishing, Inc. (184 s)
Helm, Paul
2014 Faith, Form, and Fashion: Classical Reformed Theology and Its
Postmodern Critics, Cascade Books (278 s)
Keller, Timothy
2012 Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City,
Zondervan (400 s)
Kitchens, Jim
2003 The Postmodern Parish. New Ministry for a New Era, Alban
Lyon, David
1998 Postmodernitet. Studentlitteratur. (110 s.)
Richmond, Yvonne, Nick Spencer och Steve Croft
2005 Evangelism in a Spiritual Age: Communicating Faith in a Changing
Culture (Explorations) Church House Publishing (192 s)
Savage Carl, William Presnell och Leonard Sweet
2008 Narrative Research in Ministry: A Postmodern Research Approach for
Faith Communities, Wayne E. Oates Institute (148 s)
Sigurdson, Ola & Jaune Svenungsson (red)
2007 Postmodern teologi, Verbum (284 s.).
Smith, James K. A.
2006 Who’s Afraid of Postmodernism?: Taking Derrida, Lyotard, and Foucault
to Church, Baker Academic (156 s)
2014 How (Not) to be Secular, William B Eerdmans Publishing Co (152 s)
Stetzer, Ed och Mike Dodson
2007 Comeback Churches. B&H Publishing Group (219 s.)
Van Gelder, Craig
2007 The Ministry of the Missional Church, Baker Books. (182 s.)
Dessutom ska två fritt valda relevanta artiklar hämtade från Pro Quests eller
ATLAs artikeldatabas läsas.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner