SD0454 Teologi, kyrka och postmodernitet

Kurskod

SD0454

Kursbenämning

Teologi, kyrka och postmodernitet

Kursbenämning (engelska)

Theology and Church i Postmodern Culture

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi/religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen vill ge en förståelse för postmodernitetens utmaningar till kristen dogmatik
samt församlingsstrategi, samt en överblick över olika strategier som används för
att möta postmodernitetens utmaningar. Studenten ges möjlighet att i mötet med
litteraturen kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera
och argumentera för egna ställningstaganden. Kursens huvudperspektiv är
systematiskt teologiskt. I kursen ingår följande moment:
a) Postmoderniteten och dess utmaningar till teologi och församlingsstrategi;
b) Olika sätt att teologiskt möta postmodernitetens utmaningar;
c) Olika sätt att församlingsstrategiskt förhålla sig till postmodernitetens
utmaningar.
d) Konstruktivt arbete med ett eget ställningstagande

Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
● ge en övergripande beskrivning av postmodernism, postmodernitet och
dess utmaningar till teologi och församlingsstrategi;
● ge en fördjupad beskrivning av några olika teologiska responser på
postmodernism;
● ge en fördjupad beskrivning av några olika församlingsstrategiska svar på
postmodernitetens kulturella utmaningar.
Färdighet och förmåga
● visa förmåga att självständigt och kritiskt diskutera kursmaterialet;
● kunna skriftligt och muntligt kommunicera den inhämtade kunskapen;
● genomföra examinatoriska uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● kritiskt värdera teologiska responser på postmodernism;
● kritiskt värdera församlingsstrategiska svar på postmodernitetens
utmaningar;
● tentativt konstruktivt utveckla en egen integrerad modell som håller
samman teologiska och församlingsstrategiska ställningstaganden;
● visa förmåga att värdera konsekvenser för individ, kyrka och samhälle för
olika teologisk och församlingsstrategiska val;
● identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter överenskommet slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-12

Kurslitteratur

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner