SR0202 Filosofi för teologer

Kurskod

SR0202

Kursbenämning

Filosofi för teologer

Kursbenämning (engelska)

Philosophy for Theologians

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

30 hp inom religionsvetenskap/teologi

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att orientera studenten i de sätt som filosofin interagerar med teologi. Genom en närläsning av såväl historiskt betydelsefulla texter som senare texter i teologi och filosofi introduceras klassiska religionsfilosofiska temata (Guds existens, tro och förnuft) och aktuella frågor inom systematisk teologi (uppenbarelse, inkarnation, treenighet).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för centrala begrepp, idéströmningar och argumentationslinjer som berör förhållandet mellan filosofi och teologi.
  • Redogöra för grundläggande religionsfilosofiska frågeställningar om t.ex. Guds existens och natur, tro och förnuft, uppenbarelsen och inkarnationen.

Färdighet och förmåga

  • Tolka och kontextualisera historiska och moderna texter inom filosofi och teologi.
  • Behandla teologiska frågor med grundläggande filosofiska verktyg som argumentations- och begreppsanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna problematisera och reflektera kring nedärvda och samtida teologiska begrepp i ljuset av filosofiska metoder.
  • Känna igen styrkor och svagheter i teologisk argumentation.
  • Göra egna ställningstagande i religionsfilosofiska och systematisk-teologiska frågor.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-11

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Allen, Diogenes och Eric O. Springsted: Philosophy for Understanding Theology. 2:a utgåvan Louisville: Westminster John Knox Press, 2007. (336 s)

Eller:

Annan kursbok som behandlar förhållandet mellan teologi och filosofi som studenten och läraren kommer överens om vid kursstart .

Kompendium med utdrag ur originaltexter samt vetenskapliga artiklar. (ca 600 s) Tillhandahålls via moodle i samband med kursstart.

Referenslitteratur

Audi, Robert, red.: Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Baggini, Julian och Fosl, Peter S. red.: The Philosopher’s Toolkit. A Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Oxford: Blackwell, 2003.

Gørn, Arne m.fl., red.: Filosofilexikonet. Stockholm: Forum, 1997.

Jonsson, Ulf: Med tanke på Gud: en introduktion till religionsfilosofin. Umeå: Artos, 2003.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, finns tillgänglig via webb: https://plato.stanford.edu/

Warburton, Nigel: Philosophy: The Essential Study Guide. London: Routledge, 2004.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/SR-202-2022-23.pdf

Äldre kursplaner