ST0304 Kandidatuppsats i systematisk teologi

Kurskod

ST0304

Kursbenämning

Kandidatuppsats i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Bachelor thesis in Systematic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundkurs i religionsvetenskap 30 hp och grundkurs i teologi 30 hp eller motsvarande, därutöver minst 60 hp, varav minst 15 hp inom systematisk teologi, samt en akademisk uppsats om minst 7,5 hp . I samtliga fall gäller att nämnda kurser skall vara genomförda med minst godkänt resultat.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Genom att utarbeta en akademisk uppsats, samt opponera på en annan sådan
uppsats, ska den studerande få möjlighet att vetenskapligt bearbeta en systematisk
teologisk frågeställning och argumentera för relevanta slutsatser.
A. Introduktion med metodgenomgång
B. Materialinsamling och uppsatsskrivande.
C. Framläggande av samt opposition på uppsats.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
● redogöra för grundläggande metodologiska och teoretiska frågor som
rör uppsatsskrivande inom systematisk teologi

Färdighet och förmåga
● självständigt kunna söka och välja relevant litteratur för arbetet
● självständigt lägga upp en realistisk plan för det egna arbetet och
metodiskt bearbeta den valda frågeställningen
● skriftligt formulera sig i uppsatsen genom ett eget, bearbetat
analysspråk
● försvara sin uppsats på ett vetenskapligt sätt
● genomföra en konstruktiv opposition på en medstudents arbete
● leda diskussionen på ett uppsatsseminarium
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● visa förmåga att självständigt urskilja och formulera en frågeställning
omkring ett vetenskapligt problem, som grund för en vetenskaplig
uppsats.
● sammanfatta sitt arbete genom en egen konstruktiv diskussion kring
uppsatsens resultat

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-10

Kurslitteratur

Kompendium: Uppsatsskrivande och opponerande: Några råd och anvisningar,

Uppsala: Johannelund 2018
Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner