ST0504 Masteruppsats i systematisk teologi

Kurskod

ST0504

Kursbenämning

Masteruppsats i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Master’s thesis (Two Year Master’s Degree) in Systematic Theology

Kursens poäng

30

Kursens nivå

Avancerad

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i teologi eller motsvarande samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå. Inom dessa 60 hp på avancerad nivå krävs en metodkurs inom teologi (7,5 hp), dessutom minst 30 hp inom systematisk teologi eller motsvarande, samt en magisteruppsats om 15 hp.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande
självständigt en problemställning inom ämnesområdet systematisk teologi med
inriktning på dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi. Resultatet presenteras
skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. I kursen ingår att analysera,
bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat likvärdigt
arbete.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
 redogöra för metodologiska och teoretiska frågor som rör forskning
och uppsatsskrivande inom systematisk teologi
 analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur (och i
förekommande fall klassiska källor) inom ett valt forskningsområde

Färdighet och förmåga
 självständigt urskilja och formulera frågeställningar om ett relevant
forskningsområde, som grund för en vetenskaplig uppsats.
 självständigt kunna söka och välja relevant litteratur för arbetet
 självständigt lägga upp en realistisk plan för det egna arbetet och
metodiskt bearbeta den valda frågeställningen
 skriftligt formulera sig i uppsatsen genom ett eget, bearbetat
analysspråk.
 försvara sin uppsats på ett vetenskapligt sätt
 genomföra en konstruktiv opposition på en medstudents arbete
 leda diskussionen på ett uppsatsseminarium
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 sammanfatta sitt arbete genom en egen konstruktiv diskussion kring
uppsatsens resultat
 visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska
ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle
 identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-10

Kurslitteratur

Kompendium: Uppsatsskrivande och opponerande: Några råd och anvisningar,

Uppsala: Johannelund 2018
Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner