ST0512 Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kurskod

ST0512

Kursbenämning

Fördjupningskurs i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in Systematic Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i teologi eller motsvarande samt minst 30 hp kurser på avancerad nivå.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen syftar till att fördjupa kunskapen inom något forskningsfält i systematisk teologi (dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi). Litteratur och ämnesområdets avgränsning väljs i samråd med handledare. Exempel på ”litteraturpaket” som kan läsas:
Martin Luthers teologi (7,5 hp)
Jean Calvins teologi (7,5 hp)
Augustinus teologi (7,5 hp)
Nutida luthersk teologi (7,5 hp)
Luthersk teologi i historia och nutid (7,5 hp)
Religionsteologi (7,5 hp)
Lutherska klassiker I (7,5 hp)
Luthersk klassiker II (7,5 hp)
Teologiska klassiker (7,5 hp)
Nutida teologisk debatt (7,5 hp)
Postmodern teologi (7,5 hp)
Skammens teologiska problematik (7,5 hp)
Religionsfilosofi – fördjupning (7,5 hp)
Teologisk etik – fördjupning (7,5 hp)
Naturvetenskap och kristen tro (7,5 hp)

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:

Kunskap och förståelse
• analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur (och i förekommande fall klassiska källor) inom ett valt forskningsområde;
• redogöra för problemställningar, utvecklingslinjer, forskningstraditioner samt begrepp inom forskningsfältet/ det valda ämnesområdet i systematisk teologi (dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi).

Färdighet och förmåga
• självständigt, självkritiskt och konstruktivt kunna formulera relevanta problemställningar i förhållande till ämnesområdet;
• identifiera ett relevant forskningsämne samt ställa kritiska och analytiska frågor;
• i skrift och tal kunna kommunicera om det valda området på såväl akademisk som populärvetenskaplig nivå;
• genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• självständigt, självkritiskt och konstruktivt kunna diskutera ämnesområdet;
• kunna resonera kring relevanta metodologiska och teoretiska problem som väcks i kursen;
• visa förmåga att belysa ämnesområdet för studierna från flera perspektiv;
• visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle;
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-02-01

Kurslitteratur

Kurslitteratur samt sidantal fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall i dialog med studenten. Normalt ska litteraturen omfatta 1500–1800 sidor.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/03/ST0512-Litteraturkurs-i-systematisk-teologi-masterniva-3.docx

Äldre kursplaner