Själavårdsutbildning med teologi och psykologi

Vill du lära dig att möta människor i samtal med verktyg från teologin och psykologin? Då är du välkommen att ta del av Johannelunds kurspaket i själavård. Här får du bland annat lära dig hur du praktiskt i en församlingskontext kan möta människor som brottas med livets utmaningar av olika slag. Det kan exempelvis röra sig om kriser och skuld och skam eller frågor som kan hanteras i andlig vägledning. Alla kurser är på högskolenivå och programmet innehåller även andra bearbetande moment enskilt och i grupp.

På Johannelund hittar du ett unikt kursutbud som är skräddarsytt för att hjälpa just dig i ditt viktiga arbete. Utbildningen har tagits fram och ges av erfarna personer inom själavård och samtalsstöd.

Själavårdsprogrammet kan läsas på hel- eller halvfart samt som campus- eller distansstudier.

Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil

60 hp teologi med själavårdsprofil – vilket motsvarar ett års heltidsstudier.

Genom Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil får man den teologiska förförståelsen för själavården samt en god översikt över själva själavårdsämnet.

En del av innehållet i själavårdsutbildningen

 • Integrerar teologi och psykologi
 • Reflektion över sitt eget liv
 • Bearbetningsprocesser
 • Praktisk vägledning
 • Gruppsamtal
 • Fallstudier
 • Övningar

Under året läser du följande högskolekurser

 • Gamla testamentet 7,5 hp
 • Nya testamentet 7,5 hp
 • Dogmatik 7,5 hp
 • Teologisk etik 7,5 hp
 • Religionsvetenskap 15 hp
 • Grundkurs i pastoral teologi och psykologi 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrklig själavård 7,5 hp

Vid sidan om högskolekurserna även pastorala profilkurser

 • Introduktionsvecka
 • Retreat
 • Mentors-/reflektionsgrupp som innehåller profiltimmar
 • Själavård 1 – självreflektion
 • Minst tre själavårdssamtal med själavårdare/terapeut (genomförs på eget initiativ)
 • Gudstjänst- och andaktsliv

Kandidatexamen i praktisk teologi med fokus på själavård

Det teologiska introduktionsåret kan byggas på med ett andra och ett tredje studieår för att fullborda en kandidatexamen i historisk-praktisk teologi. För närvarande finns två alternativa vägar under år två och tre:

Kandidatexamen i praktisk teologi med fokus på själavård

Det teologiska introduktionsåret kan byggas på med ett andra och ett tredje studieår för att fullborda en kandidatexamen i historisk-praktisk teologi.

Fullborda din kandidatexamen på Johannelunds teologiska högskola. Du läser huvudsakligen själavårdsämnen men blandar också med teologiska/praktisk teologiska högskolekurser på Johannelund samt fullbordar pastorala profilkurser utöver högskolekurserna.

De högskolekurser i själavård som inkluderas år två och tre är följande

 • Själavård, handledning och mentorskap, 7,5 hp
 • Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete, 7,5 hp
 • Själavård i mötet med skuld och skam, 7,5 hp
 • Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp
 • Familje- och relationsstödjande själavård, 7,5 hp
 • Själavård och andlig vägledning i historia och nutid, 7,5 hp

Under tredje året skriver du en kandidatuppsats om 15 hp och kompletterar även kurserna i religionsvetenskap 15 hp.

Vid sidan om högskolekurserna inkluderas följande moment:

 • Årskurs 2: själavårdssamtal för egen bearbetning av sitt liv och sitt trosliv (minst 40 samtal)
 • Årskurs 3: församlingspraktik med fokus på själavård i församling som inkluderar att genomföra själavårdssamtal under handledning.

Alternativ 2

Som alternativ finns att man läser år 2 i Johannelunds själavårdsprogram via det norska universitetet VID (Vitenskaplige höyskole) som har ett campus i Oslo. VID:s själavårdsutbildning på kandidatnivå läser man på halvfart över två år – som man sedan kan tillgodoräkna sig i Johannelunds utbildning. OBS! att i Norge tas en terminsavgift ut av studenterna om ca 12.000 NOK samt en viss administrativ avgift (förutom resa och boende vid studieveckorna där).

Se VID:s hemsida här: https://vid.no/studier/kristen-sjelesorg-aarsstudium/

De två åren i Norge inkluderar följande ämnen:

 • Själavårdens fundament och metoder
 • Relationer, makt och livskriser
 • Gudsbild, identitet och livsutmaningar
 • Spiritualitet, tro och hälsa
 • Uppsats med själavårdstema

Vid sidan om högskolekurserna genomförs församlinspraktik med fokus på själavård i församling som inkluderar att genomföra själavårdssamtal under handledning.

Vad kan du använda utbildningen till?

Själavårdsutbildningen förser med riklig och väl förankrad kompetens för själavårdsinriktade arbetsuppgifter – främst i kyrkans värld. Det är inte en yrkesutbildning till ”själavårdare” utan ger kunskap och färdigheter som kan vara användbara i flera olika sammanhang där beteendevetenskaplig förmåga värderas högt inklusive förmågan att hantera existentiella och andliga frågeställningar samt att arbeta med den sociala miljöns hälsofrämjande faktorer.

Utbildningens kurser förser den studerande bland annat med relationsförståelse, verktyg för olika typer av krishantering och hantering av skuldens och skammens problematik. Genom såväl det akademiska som det pastoralteologiska arbetet berörs enskilda samtal, mindre grupper, vägledning och retreat.

Ansökan

Programmet söks på www.antagning.se
Programmet har enbart antagning till vårterminen.

Frågor

Kontakta studievägledare på studievagledning@johannelund.nu.
Ladda ner infobroschyr här