Magister- och masterprogram

Magister- och Masterprogram i teologi

Johannelund erbjuder master- och magisterprogram i teologi där du har möjligheten att fördjupa dig inom våra tre ämnesområden exegetisk teologi, systematisk teologi och historisk-praktisk teologi. Programmen är på avancerad nivå och ställer högre krav på kritiskt tänkande, väsentligt fördjupade kunskaper i berörda ämnen och förmågan till fördjupad teologisk reflektion.

Studiernas upplägg

Studierna består dels av obligatoriska ämnesöverskridande kurser samt valbara kurser inom exegetisk teologi, systematisk teologi, kyrkohistoria samt församlingsteologi. Fördjupningskurserna ges i seminarieform och du väljer kurslitteratur i samråd med kursansvarig beroende på det specifika området du önskar fördjupa dig inom. Se nedan för exempel på fördjupningsområden. Programmen inkluderar även ett gemensamt seminariespår – teologiskt seminarium – som löper genom hela utbildningen där samtliga studenter på avancerad nivå deltar för gemensam läsning och fördjupad bearbetning. Studierna avslutas med en uppsats om 15 hp för Magisterprogrammet samt 30 hp för Masterprogrammet.

Normal studieplan Magisterprogram i teologi (60 hp)

Termin 1

 • Teologiska metoder och teorier 7,5 hp
 • Gud, skapelse och människa 7,5 hp
 • Skrift, uppenbarelse och tolkning 7,5 hp
 • Valbar fördjupningskurs 7,5 hp

Termin 2

 • Kristus, försoning och tron 7,5 hp
 • Anden, kyrkan och hoppet 7,5 hp
 • Magisteruppsats 15 hp
Normal studieplan Masterprogram i teologi (120 hp)

Termin 1

 • Teologiska metoder och teorier 7,5 hp
 • Gud, skapelse och människa 7,5 hp
 • Skrift, uppenbarelse och tolkning 7,5 hp
 • Valbar fördjupningskurs 7,5 hp

Termin 2

 • Kristus, försoning och tron 7,5 hp
 • Anden, kyrkan och hoppet 7,5 hp
 • Valbara fördjupningskurser om 15 hp

Termin 3

 • Valbara fördjupningskurser om 30 hp

Termin 4

 • Masteruppsats 30 hp
Obligatoriska ämnesöverskridande kurser

Fyra obligatoriska ämnesöverskridande kurser ingår i både magister- och masterprogrammet:

 • Gud, skapelse och människa 7,5 hp
 • Skrift, uppenbarelse och tolkning 7,5 hp
 • Kristus, försoning och tron 7,5 hp
 • Anden, kyrkan och hoppet 7,5 hp

Kurserna innehåller dels en ämnesövergripande del (ca en tredjedel av litteraturen) samt en del där du som student väljer att fördjupa dig i ämnet utifrån tre valbara områden: systematisk teologi, exegetisk teologi eller historisk-praktisk teologi.

Valbara fördjupningskurser

Förslag på fördjupningsområden inom respektive ämne.

Exegetisk teologi

 • Jesus från Nasaret
 • Judendomen under det andra templets tid
 • De apostoliska fäderna
 • Uppenbarelseboken, apokalyptik och nytestamentlig eskatologi
 • Feministisk bibeltolkning: Nya testamentet
 • Efesierbrevet

Systematisk teologi

 • Martin Luthers teologi
 • Jean Calvins teologi
 • Augustinus teologi
 • Nutida luthersk teologi
 • Luthersk teologi i historia och nutid
 • Religionsteologi
 • Lutherska klassiker
 • Teologiska klassiker
 • Nutida teologisk debatt
 • Postmodern teologi
 • Skammens teologiska problematik
 • Religionsfilosofi – fördjupning
 • Teologisk etik – fördjupning
 • Naturvetenskap och kristen tro

Kyrkohistoria

 • Den tidiga kyrkanMedeltiden, ca 600-1500
 • Reformationstiden, ca1500-1750
 • Kristendomens historia i Europa och USA, ca 1750 till nutid
 • Kristendomens historia i Afrika, Asien, Latinamerika, ca 1450 till nutid
 • Sveriges kyrkohistoria (kan avgränsas ytterligare geografiskt eller tematiskt)
 • Skandinaviens kyrkohistoria

Församlingsteologi

Själavård

 • Par- och familjerelationer
 • Andlig vägledning
 • Församlingsvård
 • Institutionssjälavård med församlingsanknytning
 • Själavård, diakoni och holistisk omsorg
 • Andlig, psykisk och existentiell ohälsa/hälsa

Det kristna ledarskapets teologi och praktik

 • Ledarskap och utvecklingsarbete i församling och kyrka
 • Ledarskap inom ideella organisationer
 • Ledarskap inom luthersk tradition
 • Missionellt ledarskap
 • Ledarskap och konflikthantering
 • Lärjungaskap och kristen formation i en efterkristen kultur

Missionsteologi

 • Mission i storstaden: teologiska perspektiv och strategier
 • Evangelisation i en efterkristen kultur
 • Nyetablering och pionjärt arbete i en efterkristen kultur
 • Missionell ecklesiologi
 • Kyrkans uppdrag, mission och social rättvisa
 • Evangelikal missionsteologi

Studieform:
På campus i Uppsala eller halvdistans (distans med campusträffar) samt på hel eller halvfart. Önskar du läsa på halvfart meddelar du detta till administrationen i samband med antagning. 
Antagning:
Antagning sker till höstterminen. Du ansöker till Magister- och Masterprogrammen via antagning.se
Behörighetskrav:
Kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap, alternativt motsvarande utländsk examen.