Utbildningar OCH ÄMNESINRIKTNINGAR

Högskola och pastoralinstitut

Teologi är en gammal akademisk disciplin. Det är ett brett fält med många inriktningar och strömningar. Teologiska kunskaper har stor nytta båda inom och utanför kyrkan, för samhällsengagerade och verksamma inom till exempel skola, media eller juridik. Johannelund har mer än 160-årig erfarenhet av teologisk utbildning. I en kunskapsutvecklande och formativ miljö erbjuds vetenskaplig utbildning och studenterna ges utrymme för både bearbetning av teologiska frågor och kan delta i andakts- och gudstjänstliv. Johannelund är både en högskola och pastoralinstitut som ger studerande integrerande kunskaper från olika områden och där samspelet mellan teori och praktik är av stor vikt.

Vid Johannelunds teologiska högskola kan du läsa följande utbildningar:

  • Teologiskt introduktionsår, 60 hp
  • Högskoleexamen i teologi, 120 hp
  • Kandidatexamen i teologi, 180 hp
  • Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil, 60 hp
  • Högskoleexamen i teologi med själavårdsprofil, 120 hp
  • Kandidatexamen i teologi med själavårdsprofil, 180 hp
  • Magisterexamen i teologi, 60 hp
  • Masterexamen i teologi, 120 hp
  • Integrerat prästprogram 4 år

Samtliga program kan läsas på hel- eller halvfart samt som campus- eller distansstudier.

Ämnesinriktningar

Johannelunds utbildningar delas in i dessa huvudinriktningar.

Exegetisk teologi – studier av Bibeln, dess innehåll och tolkning.
Systematisk teologi – som består av religionsfilosofi, dogmatik (kristen troslära) och etik.
Historisk praktisk teologi – bland annat kyrkohistoria, själavård och praktisk teologi.

Campus- och distansstudier

Samtliga program erbjuds på campus och halvdistans med campusträffar. Studier på halvdistans innebär att man är på Johannelund vid 4 tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Campusveckorna sträcker sig vanligen över 2-3 dagar per tillfälle. Resten av tiden ägnas åt självstudier hemma varvat med vissa onlineföreläsningar samt förinspelat material.

Frågor

Kontakta studievägledare på studievagledning@johannelund.nu eller studierektor Mattias Neve, studierektor@johannelund.nu