Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – Masterprogram ledare för kyrka i förändring.

Yrkesinriktad magister- och masterutbildning för dig som är ledare i kyrkans tjänst. Start hösten 2019
Enskilda högskolan Stockholm (EHS) och Johannelunds teologiska högskola (Jth) erbjuder en unik gemensam kvalificerad utbildning. Innehållet i utbildningen rör pastoralt ledarskap, entreprenörskap, omstartarbete, mångkulturellt arbete, gestaltning och kommunikation, omvärldsanalys och församlingsförnyelse.
Det pastorala uppdraget står i fokus. Pastorn, prästen och diakonen har genom sin särskilda kallelse och sina vignings- och ordinationslöften nyckelroller i församlingen. Att leda och verka i ett sammanhang där de ideella insatserna spelar en avgörande roll har sina speciella förutsättningar. Missionsuppdraget består – kallelsen, sändningen och tjänandet av Gud, människor och den värld vi lever i – samtidigt som sammanhanget ständigt ställer nya krav och innebär nya utmaningar.
Utbildningen fokuserar det pastorala hantverket och syftar till att:
ge orientering om aktuell forskning och historiska perspektiv på uppgiften
erbjuda verktyg för att kunna analysera, tolka och förstå vad det innebär att leda en församling, praktiskt och teologiskt
erbjuda strategier för att bygga församling och utöva ett teologiskt genomreflekterat
pastoralt ledarskap

Studietakt, kursperioder och examina
Kurserna erbjuds på halvfart för att vara möjliga att kombineras med pågående församlingstjänst. Kurserna kommer till stor del att kunna läsas på distans. Vid cirka tre tillfällen per läsår träffas kursdeltagarna för 1-3 dagar på plats, antingen vid EHS i Bromma eller vid Jth i Uppsala.
Kursdatum är:
Den 9-10 september    Kurstider ca kl. 11 (dag 1) till kl. 15 (dag 2)
Den 11 november
Den 13-14 januari 2020
Den 16-17 mars 2020
Den 1 juni 2020
Det kommer också erbjudas möjlighet till enskild handledning. Kursdeltagaren ska tillsammans med handledaren kunna diskutera enskilda situationer. En handledare är tillgänglig vid varje kurstillfälle. Kursdeltagaren kommer att erbjudas tre handledningstillfällen
Kursdeltagaren avlägger efter avslutad utbildning magister- eller masterexamen som ger behörighet till forskarutbildning

Kurser som erbjuds inom programmet
Termin 1
Ledarskap med ledarskapsetik  (7,5 hp)  EHS
Den missionella kyrkan – teologi och praxis  (7,5 hp)  Jth

Termin 2-6* (två kurser ges per termin)
Entreprenörskap och församlingsgrundande arbete  (7,5 hp) Jth
Perspektiv på församlingsutveckling  (7,5 hp)   Jth
Kyrka i ett mångfaldssamhälle  (7,5 hp    Jth/EHS
Församlingsledarskap/föreståndarskap (7,5 hp)  EHS
Gestaltning och kommunikation   (7,5 hp)   EHS
Omvärldsanalys   (7,5 hp)   EHS
Valbara kurser från övrigt kursutbud vid EHS/Jth eller tillgodoräknade kurser från grundnivå/annat lärosäte  (22,5 hp)
Forskningsmetoder inom praktisk teologi  (7,5 hp)

Termin 7-8
Examensarbete/Uppsats  (30 hp)

*Det bör noteras att kurserna i vissa fall kan erbjudas i något annan ordning.

För magisternivå gäller:
Kurserna ges på halvfart under 2 år och kan läsas på distans. Programmet går att läsa på halv- eller kvartsfart. Kursdeltagarna träffas cirka 3 gånger per termin med 1-2 kursdagar per tillfälle. Undervisningen förläggs till cirka 50 procent vid Enskilda högskolan Stockholm och till cirka 50 procent vid Johannelunds teologiska högskola.
Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på magisternivå ger vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna deltagaren i att göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.
För magisterexamen skall kursdeltagaren inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

För masternivå gäller:
Kurserna ges på halvfart under 4 år och kan läsas på distans. Programmet går att läsa på halv- eller kvartsfart. Kursdeltagarna träffas cirka 3 gånger per termin med 1-2 kursdagar per tillfälle. Undervisningen förläggs till cirka 50 procent vid Enskilda högskolan Stockholm och till cirka 50 procent vid Johannelunds teologiska högskola.
Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på masternivå ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna kursdeltagaren i att göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.
För masterexamen skall kursdeltagaren inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om kursdeltagaren redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Behörighet
Behörig att söka detta progam är den som har en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap eller 180 hp i ämnesområdet teologi/religionsvetenskap samt har minst två års arbetslivserfarenhet från församlingstjänst eller liknande, minst på halvtid. För den som läser programmet och inte har en kandidatuppsats/examensarbete på motsvarande 15 hp, skriver en kandidatuppsats i programmet. Den kan senare kompletteras med en magister/masteruppsats, för att kunna ta ut en magister/masterexamen därefter.

Ansökan

Ansökan görs 15 mars-15 maj inför hösten 2019. Bifoga examensbevis/registerutdrag på samtliga teologiska poäng, intyg om minst 2 års arbetslivserfarenhet från församlingstjänst eller liknande samt ett personligt brev på max 1 A4. Personligt brev ska innehålla svar på följande frågor; 1) varför du vill gå programmet, 2) beskriva dig själv samt 3) din erfarenhet av kyrkligt arbete.
Ansökan till programmet görs via Johannelund eller via EHS. För ansökan till Johannelund, gör din ansökan här. 
Ansökan till programmet via EHS görs via antagning.se.
Det går även att läsa enstaka kurser ur programmet.

För mer information kontakta
Sofia Camnerin, Biträdande rektor vid EHS, Enskilda Högskolan Stockholm
sofia.camnerin@ehs.se
Åsa Granath, studierektor, Johannelunds teologiska högskola Uppsala
asa.granath@johannelund.nu

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström