Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – Präst.

Att vara präst är att hjälpa människor i deras gudstro. Det sker bland annat genom gudstjänster, kyrkliga handlingar som dop och begravningar samt genom personliga möten och själavård. Arbetet innebär också att tillsammans med församlingens arbetslag och ideella medarbetare forma en verksamhet och gemenskap. Prästrollen är under ständig förändring. I vår tid är det särskilt viktigt att en präst kan samarbeta med människor och vara öppen och ärlig i sin ambition att låta den kristna tron prägla såväl helg som vardag.

För att bli präst krävs akademiska studier i religionsvetenskap med en tyngdpunkt på kristen teologi och att man fullför samtliga praktiska och pastorala profilkurser. Kunskaper inom olika teologiska ämnesområden ger en bra grund för prästyrket. 

Examen och yrkesutbildning i ett

Inom ramen för utbildningarna kan följande examina avläggas:

Högskoleexamen 120 högskolepoäng, (efter 2 år) i teologi
Kandidatexamen 180 högskolepoäng (efter 3 år) i teologi
Magisterexamen + 60 högskolepoäng  efter kandidatexamen i teologi
Masterexamen + 120 högskolepoäng i teologi/religionsvetenskap efter kandidatexamen i teologi

Vi har examensrätt för kandidatexamen (3 år) och högskoleexamen (2 år) i teologi på grundnivå samt magisterexamen (+ 1 år) och mastexamen (+ 2 år) på avancerad nivå.

För den som siktar mot prästtjänst i Svenska kyrkan, krävs en kandidat- och en magisterexamen, en pastoralteologisk grundkurs en termin på halvtid samt det pastoralteologiska slutåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Integrerat prästprogram

Det integrerade prästprogrammet är ett 4, 5-årigt program där man tar en kandidatexamen (180 hp) och har möjlighet till att ta en magisterexamen i teologi (ytterligare 60 hp på avancerad nivå). Det integrerade prästprogrammet består av både högskolekurser i teologi och pastorala profilkurser, yrkesförberedande kurser. Dessa varvas under hela utbildningen. Det ger tillfälle till fördjupad förståelse och förberedelse inför kommande yrkesliv. Till de pastorala profilämnena hör bland annat församlingsutveckling, ledarskap, liturgik, bön, homiletik och själavård. Det ingår även praktik med handledare, studiebesök, resor och retreat. De pastorala profilkurserna ger tillfälle att låta teori och praktik mötas, att tillsammans med handledare och lärare reflektera och lära utifrån egen erfarenhet i en konfessionell och professionellt stöttande miljö.

Den större delen av de pastorala profilkurserna i det integrerade prästprogrammet är samlade i en pastoral profiltermin, PPT. Det är en folkhögskolekurs på halvfart som läses parallellt med 15 hp akademiska kurser under år 2 eller 3 under utbildningen. Den ges varannan hösttermin och nästa gång ht 2020 i samarbete med Åredalens folkhögskola. PPT kan enbart läsas på campus och därför kan det integrerade prästprogrammet bara läsas på distans (med obligatoriska campusträffar) fram till PPT år 2 eller 3. PPT tränger undan 15 hp akademiska studier under den aktuella terminen, Svensk kyrko- och väckelsehistoria samt Filosofi för teologer. Den som inte vill förlänga sin utbildning med en halv termin, kan läsa dessa kurser som sommarkurser under två somrar.

Präst i Svenska kyrkan

Utbildningen till präst i Svenska kyrkan kan läggas upp på två sätt vid Johannelund.
Alternativ 1: Du läser de tre första åren på det integrerade prästprogrammet där högskolekurser och pastorala profilkurser (yrkesförberedande kurser) integreras. Efter 3 år tar du ut din kandidatexamen och gör sedan en pastoralteologisk grundkurs en termin på halvtid och därefter läses magisterexamen. Utbildningen avslutas med det pastoralteologiska slutåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Alternativ 2: Du läser kandidatprogrammet vid Johannelund, där de pastorala profilkurserna (=yrkesförberedande kurserna) inte ingår, och tar ut en kandidatexamen efter 3 år. Sedan läser du en pastoralteologisk grundkurs en termin på halvtid samt därefter en magisterexamen. Utbildningen avslutas med det pastoralteologiska slutåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Ansökan till höstterminen 2022 är öppen 15 mars tom 19 april och till vårterminen 15 september tom 15 oktober. Programmen söks via www.antagning.se.

Om du söker det integrerade prästprogrammet ingår de pastorala profilkurserna som ligger vid sidan av högskolekurserna. 

Präst i EFS – 4, 5 år

I det integrerade prästprogrammet, som du måste läsa för att bli präst i EFS, ingår parallellt med högskolekurserna de obligatoriska pastorala profilkurser (=yrkesförberedande kurser) som ligger utanför högskolekurserna. Efter 3 år avläggs en kandidatexamen i teologi. Därefter kan man välja om man under det fjärde årets högskolestudier vill ta en magisterexamen (1 år). När man är klar med sina 4 års teologiska studier så läses den sista yrkesförberedande praxisterminen, som är en samverkansutbildning mellan Johannelund och Åredalens folkhögskola.  Samtliga pastorala profilkurser (inklusive PPT) från 4 års studier vid Johannelund, 4 års akademiska studier i teologi (240 hp) inkl en kandidatexamen och praxisterminen på Johannelund utgör tillsammans den yrkesutbildning till präst som EFS kräver.

Ansökan till höstterminen 2022 är öppen 15 mars tom 19 april och till vårterminen 15 september tom 15 oktober. Programmet söks via www.antagning.se 

För information om hur du ansöker om att bli antagen som präst i EFS, klicka härI mån av plats kan man antas till pastorala profilkurser enbart. För ansökan, ta kontakt med Veronica Widell, veronica.widell@johannelund.nu.

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds